στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

Υποδ/νση Πληροφορικής

Στόχος της Υπηρεσίας Πληροφορικής είναι να αποτελέσει ένα μοντέλο Υπηρεσίας μέσα σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά αφ’ ενός στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου, αφ’ ετέρου δε στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες.
Οι υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής έχουν διπλό χαρακτήρα, πληροφορικής και οργάνωσης. Ειδικότερα, η διεύθυνση οφείλει να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας των εγκαταστημένων πληροφοριακών συστημάτων (λογισμικού και υλικού), την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις αυτών. Οι υπηρεσίες οργάνωσης περιορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία και το δεδομένο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Η Υπηρεσία Πληροφορικής έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών και των εφαρμογών σε καθημερινή 24ωρη βάση αφού σήμερα σημαντικά μεγάλο κομμάτι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου βασίζεται στην πληροφορική.Οι χρήστες των εγκατεστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν ως σημείο αναφοράς την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής για κάθε είδους πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής υποστηρίζει τα εγκαταστημένα Πληροφοριακά Συστήματα σε 8-ωρη βάση (7:00πμ. – 15:00μμ) όλες τις εργάσιμες μέρες, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες εκπαίδευσης στους συναδέλφους των μηχανογραφημένων τμημάτων.

Η Υπηρεσία Πληροφορικής βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου και διαρθρώνεται στα παρακάτω Τμήματα:

 • Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (software), Δικτύων και Εξοπλισμού (hardware).
 • Οργάνωσης - Ανάπτυξης Ειδ. Εφαρμογών και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων

 

Κανονισμός Λειτουργίας Π.Σ.

Η χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων και Υπηρεσιών στο Νοσοκομείο Καβάλας, πρέπει επομένως να είναι συμβατή, με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων του Οργανισμού, όπως αυτός έχει καθοριστεί από την Επιτροπή Ευαίσθητων Προσωπικών Δεδομένων. Ως εκ τούτου όλο το προσωπικό, το οποίο χρησιμοποιεί το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του οργανισμού, αυτομάτως αποδέχεται τους κανόνες αυτούς.

Το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής – ως υπεύθυνο για την τοπική διαχείριση των συστημάτων –  έχει δικαίωμα να επέμβει και να διακόψει τη χρήση του συστήματος, αν θεωρήσει ότι κάποιος από τους παρακάτω κανόνες παραβιάζεται ή δεν τηρείται από τους χρήστες. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία στα δικαιώματα χρήσης του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εν γένει του Πληροφοριακού Συστήματος οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο προσωπικό της Υπ/σης Πληροφορικής.

 • Πνευματικά Δικαιώματα: Σας προτρέπουμε να αυξήσετε την ευαισθησία σας σαν άτομα και σαν υπάλληλοι Δημόσιου Οργανισμού, στην κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας. Πρέπει να γνωρίζετε πως πάγια πολιτική μας είναι η χρήση μόνο νόμιμου Software και σαν Υπ/ση Πληροφορικής υποστηρίζουμε οτιδήποτε είναι εγκατεστημένο νόμιμα και σε γνώση του νοσοκομείου. Βέβαια, κατανοούμε την ανάγκη εγκατάστασης διαφόρων προγραμμάτων που προμηθευόμαστε εξωτερικά, ωστόσο ο τρόπος αντιμετώπισης ενός Δημόσιου Φορέα σε τέτοιου είδους επεμβάσεις θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυστηρός. Επιθυμούμε να είμαστε αρωγοί προς την κατεύθυνση της πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι αντίθετοι.
 • Σύνδεση στο Δίκτυο του Νοσοκομείου: Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής είναι αποκλειστικά αρμόδια για την καταχώρηση των συστημάτων που συνδέονται στο Δίκτυο Δεδομένων του Νοσοκομείου. 
  • οι χρήστες οφείλουν να απευθύνονται στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής για σύνδεση ή μεταφορά υπολογιστικών συστημάτων μέσα στο δίκτυο του Νοσοκομείου και οπωσδήποτε να ζητούν επίσημη καταχωρημένη διεύθυνση για το σύστημα τους, πριν δοκιμάσουν να επικοινωνήσουν χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε από τα υποστηριζόμενα πρωτόκολλα επικοινωνίας (IP, DECNET, IPX, Appletalk κτλ.) του δικτύου. 
  • κάθε πρίζα του Δικτύου Δεδομένων ενεργοποιείται αποκλειστικά από το αρμόδιο προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής. Η IP διεύθυνση κάθε δικτυωμένου υπολογιστή (με συγκεκριμένη MAC διεύθυνση) παρέχεται από τη Υποδιεύθυνση Πληροφορικής. Κανένας χρήστης δεν έχει δικαίωμα αλλαγής IP διεύθυνσης υπολογιστή, αλλαγής κάρτας δικτύου, ή αλλαγής πρίζας χωρίς την πρότερη έγκριση της Υπ/σης Πληροφορικής.
  • ο χρήστης υποχρεούται να υπακούει τις υποδείξεις του προσωπικού της Πληροφορικής σε ότι αφορά στη χρήση των συστημάτων και των εγκαταστάσεων. 
  • οποιοδήποτε μηχάνημα συνδέεται στο δίκτυο του Νοσοκομείου θα πρέπει να διαθέτει ενημερωμένο σύστημα προστασίας από ιούς.  Σε περίπτωση που το μηχάνημα δε διαθέτει σύστημα προστασίας από ιούς, η Υπ/ση Πληροφορικής θα εγκαταστήσει πρόγραμμα το οποίο θα ενημερώνεται αυτόματα μέσω διαδικτύου. 
  • ο χρήστης είναι πλήρως υπεύθυνος για όλες τις συνδιαλλαγές μέσω του διαδικτύου Internet (Internet Transactions) σε φυσικό επίπεδο, σύμφωνα με τους κανόνες του εκάστοτε Εν Ελλάδι νομικού πλαισίου. 
 • Πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα του Νοσοκομείου: Η χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου επιτρέπεται στους εργαζομένους του έπειτα από τη χορήγηση – μετά από σχετική αίτησή τους – ονομάτων (username) και κωδικών πρόσβασης (password) από την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής
  • Η χρήση ονομάτων και κωδικών πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπική και δεν επιτρέπεται η γνωστοποίησή τους σε τρίτους ή η χρήση τους για παράνομη δραστηριότητα. 
  • Ο χρήστης οφείλει να διαφυλάσσει το απόρρητο του προσωπικού κωδικού πρόσβασής του και ευθύνεται για κάθε ενέργεια που γίνεται με τη χρήση του. 
  • Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής του κωδικού πρόσβασης, ο Χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να ειδοποιήσει χωρίς καθυστέρηση την Υπ/ση Πληροφορικής για  απενεργοποίηση του σχετικού κωδικού και έκδοση νέου.
  • Απαγορεύεται η γνωστοποίηση κωδικών χρήσης προς τρίτους, εφόσον αυτοί δεν είναι διαπιστωμένα προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής.
  • Σε περίπτωση χρήσης του κωδικού πρόσβασης από τρίτους με ή χωρίς την συναίνεση του Χρήστη, η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής έχει το δικαίωμα να διακόψει την παροχή της Υπηρεσίας, χωρίς καμιά προειδοποίηση και να απαιτήσει κάθε ζημία που τυχόν υποστεί εκ του λόγου τούτου. 
  • Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στην επικοινωνία (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή τηλέφωνο) με άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνοι συστημάτων και ζητούν να μάθουν συνθηματικά χρηστών. 
 • Χρήση Πληροφοριακού εξοπλισμού: Ο κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την ακεραιότητα του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το αρμόδιο προσωπικό της Πληροφορικής. Απαγορεύεται ρητά στους χρήστες:
  • η εγκατάσταση, χρήση ή και δημιουργία άλλων προγραμμάτων, εκτός αυτών που έχουν εγκατασταθεί από την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής. Για την εγκατάσταση προγραμμάτων πρέπει να έρθετε σε συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής.
  • η οποιαδήποτε επέμβαση στο υλικό των συστημάτων του Νοσοκομείου. Αυτό συμπεριλαμβάνει τη σύνδεση υλικού των χρηστών στα συστήματα, καθώς και την αποσύνδεση και μετακίνηση εξαρτημάτων όπως ποντίκια, πληκτρολόγια κλπ. 
  • η τροποποίηση των ρυθμίσεων των συστημάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να παρεμποδίζεται η χρήση τους από άλλους χρήστες.
  • Οι χρήστες οφείλουν να μην μονοπωλούν και να μην καταχρώνται πόρους του Δικτύου και των συστημάτων, όπως διαθέσιμη χωρητικότητα συνδέσεων, αποθηκευτικό χώρο σκληρών δίσκων, κύκλους μηχανής επεξεργαστών, άδειες χρήσης λογισμικού, κτλ. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδεικνύεται ώστε να αποφεύγεται άσκοπη χρήση πόρων, όταν αυτό είναι δυνατόν.
 • Τήρηση εφεδρικών αρχείων: Η τήρηση εφεδρικών αντιγράφων (Backup) μας βοηθά να προστατεύουμε τα σημαντικά δεδομένα που έχουμε στον Ηλεκτρονικού Υπολογιστή μας. Τα δεδομένα αυτά διατρέχουν κίνδυνο να καταστραφούν (μερικώς ή ολικώς) από: α) ανθρώπινο λάθος, β) καταστροφή ή δυσλειτουργία του λογισμικού, γ) καταστροφή ή δυσλειτουργία του υλικού, δ) ιούς, ε) κλοπή και λοιπές καταστροφές. Η Υπ/ση Πληροφορικής προτείνει τις παρακάτω διαδικασίες για την τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας όσο αφορά αρχεία γραμματειακής υποστήριξης (επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικά φύλα, παρουσιάσεις, κ.λ.π.)
  • Αποθήκευση των αρχείων στον Εξυπηρετητή Αρχείων (nas server) του Νοσοκομείου Καβάλας, μετά από σχετική αίτηση του εργαζόμενου και του προϊσταμένου του τμήματος. Η διαδικασία αυτή επιτρέπει μόνο οι εξουσιοδοτημένοι χρήστες να έχουν πρόσβαση σε αυτά από τους ηλεκτρονικούς τους υπολογιστές από όπου μπορούν να τα αποθηκεύσουν, να τα επεξεργαστούν ή να τα διαγράψουν. Με αυτό τον τρόπο περιορίζονται τα "αδιάκριτα βλέμματα" και ο κάθε χρήστης έχει πρόσβαση εκεί και μονό εκεί που πρέπει και κάθε τμήμα έχει πρόσβαση στα αρχεία που χρειάζεται χωρίς επιπλέον καθυστερήσεις (αποστολή αρχείων μέσω άλλων καναλιών π.χ. email). Η Υπ/ση Πληροφορικής έχει την ευθύνη τήρησης των αντιγράφων ασφαλείας αυτών των αρχείων, όχι όμως την προστασία τους από τροποποίηση ή διαγραφή από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες. Επισημαίνεται ότι κρατείται μηνιαίο αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων, από όπου μπορεί να γίνει ανά πάση στιγμή ανάκαμψη εφόσον ζητηθεί εγγράφως από τον προϊστάμενο του τμήματος.
  • Τήρηση εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας των αρχείων από τους χρήστες όπου έχουν και την αποκλειστική ευθύνη. Σε αυτή την επιλογή η πιο συνηθισμένη διαδικασία είναι η αντιγραφή του φακέλου «τα έγγραφα μου» και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επί καθημερινής ή εβδομαδιαίας βάσης, σε κάποιο εξωτερικό αποθηκευτικό μέσω όπως ένα USB με την κατάλληλη χωρητικότητα. Σε καμιά  περίπτωση δεν δημιουργούνται τα αντίγραφα ασφαλείας στο δίσκο στον οποίο βρίσκονται εγκαταστημένα τα Windows.
 • Χρήση αποθηκευτικών μέσων: Θα πρέπει να δείξετε προσοχή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τα διάφορα αποθηκευτικά μέσα ( cd, dvd, usb flash drives κλπ). 
  • Φροντίστε να μην τα αφήνετε εκτεθειμένα και να τα φυλάσσετε πάντα σε θήκες. 
  • Ελέγχετε για ιούς τα αποθηκευτικά μέσα που βάζετε στον υπολογιστή σας, μέσω του συστήματος προστασίας από ιούς που ήδη έχουμε εγκαταστήσει, διότι τυχόν προσβολή τους από ιούς ενδέχεται να προσβάλει και άλλους υπολογιστές που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο. 
  • Προσπαθήστε να αποφύγετε την τοποθέτηση συσκευών όπως UPS, κινητών τηλεφώνων κλπ, πλησίον του υπολογιστή, γιατί τα μαγνητικά πεδία που δημιουργούνται επηρεάζουν τον υπολογιστή σας. 
  • Τέλος, καλό είναι να διατηρείτε τον υπολογιστή σας σε καλή κατάσταση (μην έρχεται σε επαφή με υγρά, μην πιάνει σκόνη, να μην χρησιμοποιείται για στήριξη άλλων αντικειμένων κλπ.). 
  • Απαγορεύεται ρητά η χρήση των USB θυρών από εξωτερικές πηγές (π.χ. USB memory sticks, cd’s, εξωτερικών δίσκων κ.α.) ειδικά σε υπολογιστές συνδεδεμένους με αναλυτές και άλλα ιατρικά μηχανήματα καθώς και σε όλους τους υπόλοιπους υπολογιστές εφόσον η χρήση τους δεν είναι για αυστηρά υπηρεσιακούς λόγους ή λόγους ασφάλειας. 
 • Απομακρυσμένη Διαχείριση Υπολογιστών Δικτύου του Νοσοκομείου: Η Υπ/ση Πληροφορικής έχει εγκαταστήσει ειδικό λογισμικό στους περισσότερους υπολογιστές του Νοσοκομείου που έχουν λειτουργικό σύστημα Windows. Το λογισμικό αυτό επιτρέπει την πρόσβαση από υπολογιστή της Υπ/σης Πληροφορικής σε όλους τους υπολογιστές των χρηστών του Νοσοκομείου και είναι εγκαταστημένο για καθαρά πρακτικούς και τεχνικούς λόγους, για εγκαταστάσεις λογισμικού, ρυθμίσεις λειτουργίας, αποκατάσταση βλαβών, επίλυση προβλημάτων των χρηστών κλπ. Έτσι εξασφαλίζεται η παροχή από απόσταση (μέσω του δικτύου του Νοσοκομείου) «υπηρεσιών αρωγής» (helpdesk facilities) στους χρήστες, μέσω απομακρυσμένης διαχείρισης (remote control), εφόσον αυτό απαιτηθεί, πάντα με τη συγκατάθεση του χρήστη. Το Νοσοκομείο θα καταθέσει σχέδιο ασφαλείας στο οποίο δηλώνεται, περιγράφεται και τίθεται προς έγκριση προς την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, η ανωτέρω διαδικασία. Κατόπιν αυτού, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων χορηγεί τις αντίστοιχες άδειες για τη λειτουργία αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Οι προμηθευτές των Πληροφοριακών Συστημάτων και οι εταιρείες υποστήριξης τόσο λογισμικού όσο και υλικού (Intec Systems, OR-CO, CCS, CS, 3π, Siemens, Abott), κάνουν χρήση τόσο των εξατομικευμένων VPN που έχουν δημιουργηθεί στο Firewall του  Νοσοκομείου για αυτό τον λόγο όσο και του λογισμικού Teamviewer για απομακρυσμένη υποστήριξη των χρηστών, βάση αντίστοιχης σύμβασης.
 • Χρήση του Internet: Το Νοσοκομείο δε διαθέτει κεντρικό σύστημα προστασίας από ιούς για όλους του υπολογιστές του ιδρύματος, ωστόσο έχει εγκαταστήσει σε όλους τους υπολογιστές ελεύθερο λογισμικό προστασίας από ιούς, το οποίο ενημερώνεται αυτόματα και ελέγχεται περιοδικά από το προσωπικό της Υπ/σης Πληροφορικής. Οι χρήστες που έχουν πρόσβαση στο Internet είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του εκάστοτε υπολογιστή και την αποφυγή προσβολής του από ιούς. Για το λόγο αυτό, οφείλουμε να υποδείξουμε τα παρακάτω:
  • Ο βασικότερος κανόνας είναι η προσεκτική ανάγνωση των μηνυμάτων που εμφανίζονται κατά την πλοήγηση στον παγκόσμιο ιστό. Δεν θα πρέπει να κάνετε κλικ στο «Ναι» ή στο «Όχι» των παραθύρων χωρίς να διαβάζετε το περιεχόμενό τους (αν δεν καταλαβαίνετε το περιεχόμενο κλείστε το παράθυρο ή επικοινωνήστε με την Υπ/ση Πληροφορικής). 
  • Πολλές φορές ανοίγουν παράθυρα (pop up windows) χωρίς να το προκαλέσει ο χρήστης. Τα παράθυρα αυτά μπορεί να περιέχουν διαφημίσεις, προειδοποιητικά μηνύματα, κάλεσμα σε τυχερά παιγνίδια, δωρεές και γενικότερα συνδέσεις με σελίδες δελεαστικού περιεχομένου. Ενδεδειγμένη ενέργεια είναι να κλείσετε άμεσα αυτά τα παράθυρα. Σε περίπτωση που δεν κλείνουν από το x στο πάνω δεξιά μέρος του παραθύρου, πατήστε ταυτόχρονα τα πλήκτρα Alt+F4. 
  • Η διαδικασία τοπικής αποθήκευσης στον υπολογιστή προγραμμάτων που διατίθενται στο διαδίκτυο (download), πρέπει να γίνεται με πολλή προσοχή, διότι ενδέχεται τα προγράμματα αυτά να είναι μολυσμένα με ιούς ή να αποτελούν τα ίδια ιούς. Πρέπει να βεβαιώνεστε για την εγκυρότητα της ιστοσελίδας που προτείνει το πρόγραμμα (οι σελίδες αυτές εμφανίζουν μήνυμα που ενημερώνουν ότι η λήψη πληροί τις προϋποθέσεις ασφαλείας).
  • Όσοι διαθέτουν ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) συνιστούμε να μην ανοίγουν mail στα οποία το antivirus έχει θέσει το χαρακτηρισμό “SPAM”, και να τα διαγράφουν. Τα λεγόμενα spam ή junk mail είναι μηνύματα με ενοχλητικό στον παραλήπτη περιεχόμενο (στα μηνύματα αυτά συγκαταλέγονται ανεπιθύμητες διαφημίσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και ιστοχώρους). Τα μηνύματα αυτά θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και την ασφάλεια του δικτύου. Επίσης οι χρήστες δεν θα πρέπει να απαντούν σε μηνύματα με την ένδειξη «remove me from the mailing list», τα οποία αντί να αποσύρουν την ηλεκτρονική διεύθυνση του χρήστη από τη λίστα όπως υπόσχονται, επιβεβαιώνουν ότι η διεύθυνσή του είναι ενεργή και συνεχίζουν να «βομβαρδίζουν» τα εισερχόμενα του χρήστη με μεγαλύτερη συχνότητα. Τέλος, θα πρέπει να γνωρίζετε την ύπαρξη μηνυμάτων απατηλού περιεχομένου (hoaxes). Στην κατηγορία αυτή συγκαταλέγονται μηνύματα προειδοποιητικά (ο χρήστης ειδοποιείται για κάποιο τύπο απειλής στο λειτουργικό του σύστημα ή για κάποιον ιό), μηνύματα συμπαράστασης (παρουσιάζουν υποθετικά προβλήματα και συχνά ζητούν την κινητοποίηση του χρήστη), μηνύματα εκφοβισμού (αλυσιδωτές επιστολές που εκφοβίζουν το χρήστη αν δεν προωθήσει το μήνυμα σε άλλους χρήστες). Ο ουσιαστικός κίνδυνος από τα μηνύματα αυτά είναι κυρίως η τεράστια διάδοσή τους και κατά συνέπεια η επιβάρυνση των λογαριασμών των χρηστών με άχρηστα μηνύματα. Εκτός αυτού, δημοσιοποιούνται ευρέως πολλές διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθιστώντας τους ιδιοκτήτες τους ευκολότερα θύματα κάθε τέτοιου είδους ενοχλήσεως.
  • Οι χρήστες προγραμμάτων αλληλογραφίας θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί αναφορικά με τους αριθμούς πιστωτικών καρτών, τα προσωπικά τους στοιχεία ή οποιαδήποτε άλλα δεδομένα αναφέρουν στα μηνύματα που στέλνουν. Τα mails είναι από τους συνηθέστερους στόχους των hackers, οι οποίοι μπορούν να υποκλέψουν όλα τα στοιχεία. Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στη διαχείριση λογαριασμών web mail, οι οποίοι είναι πολλοί πρακτικοί, αφού είναι διαθέσιμοι από οποιοδήποτε υπολογιστή διαθέτει σύνδεση στο Internet, αλλά έχουν χαμηλό δείκτη προστασίας προσωπικών δεδομένων.
  • Σας γνωρίζουμε ότι η σύνδεση στο Internet έγινε προκειμένου να εξυπηρετήσει υπηρεσιακές ανάγκες των υπαλλήλων του Νοσοκομείου. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή στα sites τα οποία επισκέπτεστε. Αποφύγετε να κατεβάζετε βίντεο, γιατί επιβαρύνετε το συνολικό δίκτυο. Επίσης, αποφύγετε να κατεβάζετε και να εγκαθιστάτε οποιοδήποτε λογισμικό. Τα περισσότερα από αυτά που παρέχονται δωρεάν είναι ad-ware και μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον υπολογιστή σας.
  • Όπως ισχύει και στο σύνολο του Internet απαγορεύεται η χρήση της σύνδεσης για αθέμιτους ή παράνομους σκοπούς (π.χ. προσβολή της ασφάλειας υπολογιστικών συστημάτων). Μη συμμόρφωση συνεπάγεται την άμεση αφαίρεση του δικαιώματος σύνδεσης και ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης ακόμα και ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.
  • Ο Χρήστης δεν επιτρέπεται: 
   • να διαθέτει μέσω του δικτύου του Νοσοκομείου περιεχόμενο που με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει κανόνες δικαίου (π.χ. παράνομο, συκοφαντικό, απειλές, καταχρηστικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό)
   • να διαθέτει περιεχόμενο του οποίου δεν έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης
   • να διενεργεί πράξεις που έχουν σαν αποτέλεσμα την πρόκληση βλάβης ή δυσλειτουργίας στο δίκτυο του Νοσοκομείου (π.χ. μαζική αποστολή μηνυμάτων, spamming, κλπ) ή την πρόκληση ανεπιθύμητων παρεμβολών στο Δίκτυο του Νοσοκομείου ή την παρενόχληση άλλων χρηστών
   • να διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει ιούς ή άλλα προγράμματα ή αρχεία ή κωδικούς που δύνανται να προκαλέσουν διακοπή, καταστροφή ή περιορισμό της λειτουργίας Η/Υ ή άλλου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού 
   • τη χρήση και τη διακίνηση μέσω του Δικτύου Δεδομένων κλεψίτυπου περιεχομένου και λογισμικού ή προγραμμάτων για παράνομη αντιγραφή και χρήση λογισμικού ή προγραμμάτων που παρακάμπτουν τους εγγενείς μηχανισμούς ασφαλείας των συστημάτων. Η έλλειψη μέτρων ασφάλειας και προστασίας σε οποιοδήποτε λογαριασμό χρήστη, αρχείο ή σύστημα σε καμιά περίπτωση δεν δικαιολογεί πρόσβαση (ανάγνωση, αντιγραφή ή αλλοίωση) σε αυτό από τρίτους χρήστες. Επιτρέπεται ανάγνωση αρχείων συστήματος όπου υπάρχουν προνόμια από το λειτουργικό σύστημα, αλλά όχι και αντιγραφή ή αλλαγή χωρίς άδεια.
 • Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα: Οι ασθενείς και οι οικογένειές τους, μας εμπιστεύονται άκρως προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες τους, σχετικά με την ιατρική τους κατάσταση. Εάν οι ασθενείς ή οι οικογένειες τους, δεν αισθάνονται σίγουροι ότι θα κρατήσουμε αυτές τις πληροφορίες ιδιωτικές, μπορεί να διστάσουν να συζητήσουν κάποιες ανησυχίες για την υγεία τους μαζί μας, το οποίο μπορεί να επηρεάσει την λήψη ιατρικών αποφάσεων μας και να εμποδίσει την ιατρική φροντίδα τους. Συλλέγουμε πληροφορίες, σχετικά με την ιατρική κατάσταση του ασθενούς, το ιστορικό, τα φάρμακα και τις ασθένειες της οικογένειας, προκειμένου να παρέχουμε ποιοτική φροντίδα. Αντιλαμβανόμαστε τον ευαίσθητο χαρακτήρα των εν λόγω πληροφοριών και δεσμευόμαστε για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών. Έχουμε δεσμευτεί να συμμορφωνόμαστε με εθνικούς και ευρωπαϊκούς νόμους της ιδιωτικής ζωής, και να βοηθούμε τους ασθενείς με την άσκηση των δικαιωμάτων των ασθενών για την ιδιωτική τους ζωής. Ισχυρή εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία διέπει την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ασθενών μας καθώς και τις πληροφορίες, που σχετίζονται με την υγεία τους. Αυτό, περιλαμβάνει την ενημέρωση των ασθενών προφορικώς, γραπτώς ή τηρούμενη σε ηλεκτρονικά συστήματα. Οι νόμοι ισχύουν για το παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον της υγείας ενός ασθενούς, καθώς και για ασθενείς που απεβίωσαν. Αυτοί οι νόμοι, ισχύουν για τον οργανισμό, καθώς και για εσάς ως άτομα, ακόμη και όταν δεν θα εργάζεσθε πλέον εδώ. Οι νόμοι περί ιδιωτικής ζωής των ασθενών, περιλαμβάνουν σοβαρές συνέπειες για την αποτυχία της προστασίας της ιδιωτικής ζωής τους. Επιπλέον, παραβιάσεις των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορεί να οδηγήσουν σε πειθαρχικές ενέργειες. Η Επιτροπή Δεοντολογίας διασφαλίζει την πρόσβαση στα αρχεία των ασθενών, εφόσον η πρόσβαση αυτή σχετίζεται με την διεκπεραίωση των εργασιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, η συμμόρφωση με την πολιτική απορρήτου μας, περιλαμβάνει τα εξής:
  • Έχουμε πρόσβαση, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε μόνο το ελάχιστο ποσό των πληροφοριών των ασθενών που απαιτείται, για την εκτέλεση της εργασίας μας.
  • Δεν συζητούμε την πληροφόρηση των ασθενών μας με άλλους, που δεν έχουν ανάγκη εκ της θέσεως εργασίας τους να γνωρίζουν, όπως τους συνεργάτες, τους  συναδέλφους, την οικογένεια και τους φίλους.
  • Δεν κοινοποιούμε το όνομα χρήστη ή τους κωδικούς πρόσβασής μας στα ηλεκτρονικά συστήματά μας και αποσυνδεόμαστε, όταν απομακρυνόμαστε από τον υπολογιστή μας. Ό,τι γίνεται με τον κωδικό χρήστη / κωδικό σας, είναι δική σας ευθύνη.
  • Αξιολογούμε το περιβάλλον μας, όταν μιλάμε με/ ή για τους ασθενείς, πάντα χαμηλόφωνα, πάντα ζητώντας από τον ασθενή την άδεια να του μιλήσουμε για την κατάσταση της υγείας του, όταν η οικογένεια ή οι φίλοι του είναι παρόντες.
  • Δεν αναφερόμαστε σε τυχόν ασθενείς σε προσωπικές ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης ή blogs. 
  • Ελέγχουμε τη γραπτή πληροφόρηση των ασθενών, για να εξασφαλιστεί ότι δεν αναμειγνύονται πληροφορίες ενός ασθενούς με άλλου, ότι οι αριθμοί φαξ είναι ακριβείς και τέθηκαν σωστά πριν από την αποστολή και ότι οι ετικέτες των ασθενών είναι σωστές.
  • Απορρίπτουμε τη γραπτή ενημέρωση των ασθενών σε ειδικούς κάδους απορριμμάτων και ερχόμαστε σε επαφή για την ορθή διαχείριση των ηλεκτρονικών πληροφοριών ασθενούς.
  • Χρησιμοποιούμε μόνο από το Νοσοκομείο εγκεκριμένες προσωπικές συσκευές, flash drives ή μηχανές, για να αποθηκεύσουμε, να κατεβάσουμε ή να φωτογραφίσουμε την πορεία των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των φωτογραφιών.
  • Αναφέρουμε όλες τις ανησυχίες, σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής ή πιθανές παραβιάσεις πολιτικής προστασίας, προσωπικών δεδομένων, αμέσως, στην Επιτροπή Προστασίας Ευαίσθητων Δεδομένων.

Στελέχωση

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής στελεχώνεται από τους:

Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Λογισμικών Εφαρμογών (software)

 • Σαββίδου Παρθένα - ΤΕ Λογιστικής
   

Τμήμα Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύων και Υπολογιστών (Hardware)

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

personnel icon
Υποδιευθυντής
Αγγελίδης Βασίλης
Τηλέφωνο
2513501569

 

E-mail Υποδ/ντή
dpliroforiki@kavalahospital.gr
Επίπεδο
Ισόγειο

 

Νέα & Ανακοινώσεις

Φωτογραφίες