στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

2. Κανονισμός Χρηστών

Όλοι οι χρήστες του Πληροφορικού Συστήματος είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση στην Υπ/ση Πληροφορικής στην οποία θα αναφέρουν «Έλαβα ανεπιφύλακτα γνώση του κανονισμού λειτουργίας Πληροφοριακών Συστημάτων του Νοσοκομείου Καβάλας και υποχρεούμαι να τον τηρώ και να συμμορφώνομαι με τα αναγραφόμενα σε αυτόν. Σε περίπτωση αλλαγών του κανονισμού λειτουργίας που δημοσιεύεται ηλεκτρονικά στην εσωτερική ιστοσελίδα του Νοσοκομείου, υποχρεούμαι να δηλώσω εγγράφως εντός 10 ημερών από την δημοσίευση, τυχόν άρνηση συμμόρφωσής μου, λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτό σημαίνει παύση του δικαιώματος πρόσβασης σε αυτά. Μετά το πέρας του διαστήματος των 10 ημερών θεωρείται ότι σιωπηρώς αποδέχτηκα οποιαδήποτε μεταβολή του κανονισμού λειτουργίας των Πληροφοριακών Συστημάτων».
Δικαίωμα πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου έχουν μόνο οι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν παραδώσει ενυπόγραφη Υπεύθυνη Δήλωση.
Η πρόσβαση στα υπολογιστικά συστήματα του Νοσοκομείου, καθώς και η χρήση των υπηρεσιών που παρέχει υπόκεινται στους εξής κανόνες: