στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

1.1. Πολιτικές Ασφαλείας

Στόχος του Νοσοκομείου είναι να προστατεύει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και να καθοδηγεί το προσωπικό του ώστε και αυτό να κάνει το ίδιο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει υιοθετήσει Πολιτικές Ασφαλείας για τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ιδρύματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να προστατεύονται τα Πληροφοριακά Συστήματα και κατ’ επέκταση τα Δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτά, αλλά και να αποφεύγεται η τυχαία απώλεια, η αθέμιτη χρήση, η αθέμιτη καταστροφή, η απαγορευμένη διάδοση, η παράτυπη πρόσβαση και κάθε μορφή χρήσης που αντίκειται στο νόμο, τις αρχές δεοντολογίας και ηθικής
 • μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση των Πολιτικών Ασφαλείας τα οποία εμπεριέχουν ποινές για τους παραβάτες, όπως την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος
 • μέτρα για την πρόσβαση και τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, τα οποία αποσαφηνίζουν τη χρήση του αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων του Νοσοκομείου, απαγορεύοντας οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα
 • μέτρα ελέγχου όπου μέσω των Διαχειριστών Συστημάτων ή άλλων εξουσιοδοτημένων ατόμων ελέγχονται περιοδικά τα Πληροφοριακά Συστήματα (Υλικό, Λογισμικό, διαδικασίες, ροή της Πληροφορίας)
 • την σύνταξη σχεδίου ασφαλείας στο οποίο θα δηλώνονται, θα περιγράφονται και θα τίθενται προς έγκριση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι πολιτικές ασφαλείας

Επίσης η Διοίκηση του Νοσοκομείου είναι υπεύθυνη:

 • να εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων, την ακεραιότητα του εξοπλισμού και των υπολογιστών
 • για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και για την καθοδήγηση του προσωπικού ώστε και αυτό να υιοθετήσει την ίδια πολιτική
 • για την επιβολή ποινών σε κάθε απώλεια ή ζημιά προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτό προκύπτει αποδεδειγμένα από αμέλεια του χρήστη
 • για τον περιορισμό ή την επέκταση χρήσης των πόρων του Πληροφοριακού Συστήματος από τους χρήστες
 • για την προσπάθεια αποκατάστασης οποιασδήποτε απώλειας πληροφοριών, η οποία μπορεί να προκύψει είτε από αμέλεια εκ μέρους του προσωπικού είτε από οποιαδήποτε αστοχία υλικού ή λογισμικού
 • για την ετήσια επικυρωποίηση του παρόντος κανονισμού

Το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για την τοπική διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος και έχει το δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί ότι κάποιος από τους αναφερόμενους κανόνες χρήσης παραβιάζεται ή δεν τηρείται από τους χρήστες. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναφέρει κάθε απόπειρα ή παραβίαση των κανόνων λειτουργίας και ασφάλειας στην Υπ/ση Πληροφορικής.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία στα δικαιώματα χρήσης του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εν γένει του Πληροφοριακού Συστήματος, οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο προσωπικό της Υπ/σης Πληροφορικής.