στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

2.3. Χρήση Πληροφοριακού Συστήματος

 • Τα δεδομένα τα οποία διαχειρίζονται τα Πληροφοριακά Συστήματα του Νοσοκομείου είναι, κατά κύριο λόγο, ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, επομένως οι χρήστες υποχρεούνται να προστατεύουν το απόρρητο των ιατρικών πληροφοριών που συλλέγουν και επεξεργάζονται, καθώς και να διατηρούν την ακεραιότητα των δεδομένων φροντίζοντας ώστε τα ιατρικά δεδομένα να είναι ακριβή.
 • Τα Πληροφοριακά Συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο από τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου. Όποια άλλα πρόσωπα τα χρησιμοποιήσουν χρειάζονται έγγραφη άδεια από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Η άδεια αυτή μπορεί να εκχωρηθεί από τους διαχειριστές συστήματος, εφόσον πρόκειται για συνεργαζόμενες εταιρίες οι οποίες συντηρούν πληροφοριακές υποδομές.
 • Όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τα πληροφοριακά συστήματα είναι υπεύθυνοι για τη σωστή χρήση τους. Καθήκον τους είναι να εκτελούν κάθε έλεγχο στην προσπάθεια να αποτρέψουν κακή χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και να προστατεύουν τα δεδομένα. Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τις πράξεις του στα προγράμματα, στον εξοπλισμό, στις συνδέσεις του, καθώς και για την προστασία των δεδομένων που διαχειρίζεται.
 • Οι χρήστες πρέπει να χειρίζονται τα προγράμματα σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
 • Ο κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την ακεραιότητα του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει βλάβη είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει το αρμόδιο προσωπικό της Υπ/σης Πληροφορικής μέσω του Συστήματος Ηλεκτρονικών Αιτημάτων [HelpDesk-GLPI]
 • Για την εγκατάσταση νέου λογισμικού ο χρήστης οφείλει να υποβάλει σχετική αίτηση στην Υποδιεύθυνση Πληροφορικής εγκεκριμένη από τον προϊστάμενο του Τμήματος που υπάγεται. Παράλληλα, πρέπει να γίνει και η εισαγωγή της αίτησης στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Αιτημάτων της Υπ/σης Πληροφορικής [HelpDesk-GLPI]
 • Για όποιες αλλαγές στο Πληροφοριακό Σύστημα, είτε πρόκειται για Υλικό ή Λογισμικό είτε για λειτουργικές διαδικασίες πρέπει:
  • Να είναι εξουσιοδοτημένες και εγκεκριμένες από τον οργανισμό
  • Να είναι λεπτομερώς δοκιμασμένες
  • Να είναι τεκμηριωμένες, σαφείς και αποτελεσματικές για τον οργανισμό
  • Να είναι εφαρμόσιμες
  • Να εφαρμοστούν από κατάλληλο εξουσιοδοτημένο προσωπικό ή τους Διαχειριστές Συστημάτων
 • Υπεύθυνοι και επιβλέποντες των αλλαγών είναι οι Διαχειριστές Συστημάτων, καθώς και η προϊσταμένη αρχή του τμήματος για το οποίο πραγματοποιείται η αλλαγή.