στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

3.5.Ατομικά καθήκοντα – (Αυτοέλεγχος και Αυτογνωσία)

Οι Επαγγελματίες Πληροφορικής στην υγεία οφείλουν να:

 1. αναγνωρίζουν τα όρια των αρμοδιοτήτων τους,
 2. συμβουλεύονται άλλους όταν είναι αναγκαίο ή σκόπιμο,
 3. διατηρούν και να καλλιεργούν τις ικανότητές τους και την επιστημονική τους επάρκεια,
 4. αναλαμβάνουν την ευθύνη για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται από αυτούς ή που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους,
 5. αποφεύγουν τις συγκρούσεις ή διαπλοκή συμφερόντων,
 6. αναγνωρίζουν ηθικά ή με άλλο κατάλληλο τρόπο την εκτέλεση μιας εργασίας,
 7. ενεργούν με ειλικρίνεια, ακεραιότητα, εντιμότητα και επιμέλεια,
 8. δηλώνουν με ειλικρίνεια και ακρίβεια τα διαπιστευτήρια τους, την επαγγελματική εκπαίδευση και εμπειρίες τους. Πιο συγκεκριμένα οι επαγγελματίες Πληροφορικής που διαχειρίζονται πληροφορίες σχετικές με την υγεία ασθενών πρέπει:
   1. να κάνουν σαφείς διακρίσεις μεταξύ δηλώσεων και ενεργειών τους ως ιδιώτες και ως εκπρόσωποι του επαγγέλματος διαχείρισης πληροφοριών υγείας, του συλλόγου ή ως εργοδότες.
   2. να διεκδικούν μόνο σχετικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις και να διορθώνουν ανακρίβειες όσον αφορά πιστοποιήσεις.
   3. να διευκολύνουν την διεπιστημονική συνεργασία σε καταστάσεις που υποστηρίζουν την πρακτική.
   4. Να συμμετέχουν και να συμβάλλουν σε αποφάσεις που αφορούν την καλυτέρευση της ζωής των ασθενών λαμβάνοντας υπόψιν τις προοπτικές, τις αξίες και τις εμπειρίες των ατόμων που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με τους ασθενείς.
   5. να διευκολύνουν τη διεπιστημονική συνεργασία σε καταστάσεις που υποστηρίζουν την πρακτική πληροφοριών υγείας.
   6. να καθορίζουν σαφώς τις επαγγελματικές και ηθικές υποχρεώσεις της διεπιστημονικής ομάδας ως σύνολο και για τα μεμονωμένα μέλη.
   7. να ενθαρρύνουν με εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών της ομάδας και να προσαρμόζουν τη συμπεριφορά, προκειμένου να διαμορφώσουν σχέσεις με τις ομάδες.
   8. Να σέβονται την εγγενή αξιοπρέπεια και την αξία του κάθε ατόμου.
   9. Να φέρονται σε κάθε άτομο με σεβασμό, προσέχοντας τις ατομικές διαφορές και την πολιτιστική και εθνική πολυμορφία.
   10. Να προωθούν την αξία της αυτοδιάθεσης για κάθε άτομο.
   11. Να εκτιμούν όλα τα είδη και τις κατηγορίες των ανθρώπων δίκαια, να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά όλες τις φυλές, πολιτισμούς, αναπηρίες, τις ηλικίες και τα φύλα.
   12. Να διασφαλίζουν ότι όλες οι φωνές ακούγονται και είναι σεβαστές.