στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

3. Κανόνες δεοντολογίας για τους επαγγελματίες της πληροφορικής στην Υγεία

Οι κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς για τους επαγγελματίες πληροφορικής στην υγεία μπορούν να αναλυθούν σε έξι γενικές κατευθύνσεις, καθεμία από τις οποίες έχει επιμέρους ενότητες. Οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές οριοθετούν τους διάφορους τομείς της ηθικής σχέσης που αποκτώνται μεταξύ των επαγγελματιών πληροφορικής στην υγεία και συγκεκριμένων ενδιαφερομένων. Οι επιμέρους ενότητες αναφέρουν λεπτομερώς τις ιδιαιτερότητες αυτών των σχέσεων.