στείλτε το με e-mail










Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

3.6. Καθήκοντα έναντι του επαγγέλματος

Να θέτουν την εξυπηρέτηση, την υγεία και την ευημερία των άλλων πριν από το προσωπικό τους συμφέρον και να συμπεριφέρονται κατά την διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους με τρόπο που να τιμά τους ιδίους, τους συναδέλφους τους και το επάγγελμά τους. Πιο Συγκεκριμένα:

 • να ενεργούν με ακεραιότητα, να θέτουν τις αρχές του επαγγέλματος πάνω από το προσωπικό συμφέρον και να προωθούν υψηλά πρότυπα πρακτικής σε κάθε περίπτωση.
 • να είναι ενήμεροι του κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματός τους, και να ασκούν τα καθήκοντά τους κατά τρόπο σύμφωνο με αυτόν, ενεργώντας με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα.
 • να προβλέπουν, να διευκρινίζουν και να αποφεύγουν οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων, σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συγκεκριμένα όταν απευθύνονται στους συναδέλφους, όταν διαβουλεύονται με τους ανταγωνιστές, όταν παρέχουν υπηρεσίας που απαιτούν δυνητικά αντικρουόμενους ρόλους. Οι αντικρουόμενοι ρόλοι και αρμοδιότητες θα πρέπει να αποσαφηνιστούν και να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την ελαχιστοποίηση τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων.
 • να διασφαλίσουν ότι το περιβάλλον εργασίας είναι συνεπές και να ενθαρρύνουν τη συμμόρφωση με τον Κώδικα Δεοντολογίας, λαμβάνοντας εύλογα μέτρα για να εξαλείψουν τυχόν όρους που παραβιάζουν, παρεμβαίνουν ή αποθαρρύνουν τη συμμόρφωση με τον κώδικα.
 • να αναλάβουν την ευθύνη και να αναγνωρίζουν τη συμβολή άλλων, συμπεριλαμβανομένου του συγγραφικού έργου, και να δέχονται έπαινο μόνο για το έργο που πραγματικά εκτελούν ή συμβάλλουν. Θα πρέπει ειλικρινά να αναγνωρίζουν την εργασία τρίτων και πιθανές εισηγήσεις που έγιναν από άλλους προφορικά ή γραπτά, όπως σε δημοσιεύσεις.
 • να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των υψηλότερων δυνατών προτύπων επαγγελματικής ικανότητας, να διασφαλίσουν ότι τα πρότυπα αυτά γίνονται δημόσια γνωστά και να επιβλέπουν ότι εφαρμόζονται με αμερόληπτο και διαφανή τρόπο.
 • να βοηθούν τους συναδέλφους τους να ενεργούν με τρόπο αντάξιο των υψηλότερων τεχνικών δεοντολογικών και ηθικών προτύπων του επαγγέλματος.
 • να προάγουν την κατανόηση, την κατάλληλη χρήση και την ηθική χρήση των τεχνολογιών πληροφοριών για την υγεία και να προάγουν την Πληροφορική στο χώρο της Υγείας.
 • Να στρατολογούν και να καθοδηγούν μαθητές, το προσωπικό, και τους συναδέλφους τους ώστε να αναπτύξουν και να ενισχύσουν ένα επαγγελματικό εργατικό δυναμικό.  Πιο συγκεκριμένα, οι Επαγγελματίες Πληροφορικής που διαχειρίζονται πληροφορίες σχετικές με την υγεία ασθενών πρέπει:
   • Να παρέχουν καθοδηγούμενες ευκαιρίες πρακτικής για φοιτητές.
   • Να δρουν ως μέντορες για μαθητές, συναδέλφους και νέους επαγγελματίες στο χώρο ώστε να αναπτύξουν και ενδυναμώσουν τις ικανότητές τους.
   • Να είναι υπεύθυνοι για τη θεσμοθέτηση σαφών, κατάλληλων και πολιτισμικά ευαίσθητων ορίων για τους φοιτητές, το προσωπικό, τους συναδέλφους και τα μέλη σχετικών επαγγελματικών οργανώσεων.
   • Να αξιολογούν την απόδοση των μαθητών με τρόπο δίκαιο και με σεβασμό όταν λειτουργούν ως εκπαιδευτές ή επιβλέποντες πρακτικής εξάσκησης.
   • Να αξιολογούν την απόδοση του προσωπικού με τρόπο δίκαιο και με σεβασμό όταν λειτουργούν ως επιβλέποντες.
 • Οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται πληροφορίες σχετικές με την υγεία ασθενών ΔΕΝ πρέπει:
   • να επιτρέπουν την ιδιωτική συμπεριφορά κάποιου να επηρεάσει την ικανότητα να εκπληρώσουν τα επαγγελματικά καθήκοντά τους.
   • να αντλήσουν αθέμιτο όφελος από οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση ή να εκμεταλλεύονται τους άλλους για την προώθηση προσωπικών, θρησκευτικών, πολιτικών ή επιχειρηματικών συμφερόντων.
   • να έχουν κανενός είδους σχέση με κάποιο άτομο (μαθητή, προσωπικό, συνάδελφο, συμμαθητή) όταν υπάρχει κίνδυνος εκμετάλλευσης ή πιθανή ζημιά για το άλλο άτομο.
 • Οι επαγγελματίες που διαχειρίζονται πληροφορίες σχετικές με την υγεία ασθενών πρέπει:
   • να συστήνουν το επάγγελμά τους σε όλες τις περιπτώσεις και να συμμετέχουν σε ενέργειες που προωθούν και εξηγούν την αποστολή, τις αξίες και τις αρχές του επαγγέλματός τους στο κοινό.
   • να εκτελούν τις συλλογικές αρμοδιότητές τους με τιμή, είτε έχουν διοριστεί είτε εκλεγεί, και να διατηρούν την εμπιστευτικότητα προνομιακών πληροφοριών που απέκτησαν με επίσημη ιδιότητα.
   • να εκτελούν τα καθήκοντα που τους ανατέθηκαν από τον επαγγελματικό σύλλογο λειτουργώντας στα πλαίσια του νόμου και σεβόμενοι πολιτικές και σχετικές διαδικασίες.
   • να στηρίζουν τις αποφάσεις του συλλόγου.
   • να εκπροσωπούν το επάγγελμα και το σύλλογό τους μόνο όταν υπηρετούν σε σχετικό ρόλο, παρουσιάζοντας επακριβώς τις επίσημες και εξουσιοδοτημένες θέσεις του συλλόγου.
   • να αποκαλύπτουν οποιαδήποτε υπαρκτή ή ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων.
   • να παραδίδουν οποιαδήποτε πληροφορία του συλλόγου κατά το τέλος των ευθυνών που τους ανατέθηκαν με εκλογές ή διορισμό.
   • να παραιτούνται από θέσεις του συλλόγου αν δεν είναι δυνατό να εκτελέσουν τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες επαρκώς.
   • να αποφεύγουν να χρησιμοποιούν τη θέση τους στο σύλλογο για να προωθηθούν οι ίδιοι ή για να ικανοποιήσουν προσωπικά συμφέροντα άλλων, διαφημίζοντας προϊόντα ή υπηρεσίες έναντι αμοιβής.
   • να αποφεύγουν την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών που έρχονται σε αντίθεση με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της Ένωσης Διαχείρισης Πληροφοριών Υγείας.