στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

3.3. Καθήκοντα απέναντι στους Οργανισμούς / Εργοδότες

Οι Επαγγελματίες Πληροφορικής στην Υγεία:

 1. Οφείλουν να επιδεικνύουν, έναντι των εργοδοτών τους, εργατικότητα, ακεραιότητα και εύλογη αφοσίωση.
 2. Οφείλουν να :
   1. επιδεικνύουν ευαισθησία σε θέματα ασφάλειας, σύμφωνα με τη δεοντολογία και το γενικότερο πλαίσιο του οργανισμού στον οποίο ασκούν το επάγγελμά τους,
   2. διευκολύνουν το σχεδιασμό και την υλοποίηση των βέλτιστων δυνατών και πιο κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των δεδομένων,
   3. υλοποιούν και να διατηρούν τα υψηλότερα δυνατά ποιοτικά πρότυπα συλλογής, αποθήκευσης, ανάκτησης, επεξεργασίας, πρόσβασης, μετάδοσης και χρήσης δεδομένων.
 3. Έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν, στο μέγιστο δυνατό βαθμό, ότι υπάρχουν οι απαραίτητες υποδομές για την τεχνική, νομική και δεοντολογική αποδοχή της συλλογής, αποθήκευσης, ανάκτησης, επεξεργασίας, πρόσβασης, μετάδοσης και χρήσης των δεδομένων στους χώρους όπου εκτελούν το έργο τους ή όπου συνεργάζονται.
 4. Έχουν το καθήκον να προειδοποιούν, εγκαίρως και με κατάλληλο τρόπο, τους υπεύθυνους σε θέματα ασφαλείας και ποιότητας των συστημάτων, των προγραμμάτων, των συσκευών ή των διαδικασιών αποθήκευσης, πρόσβασης, επεξεργασίας και μετάδοσης των δεδομένων του οργανισμού, με τον οποίο έχουν επαγγελματικούς δεσμούς ή των εργοδοτών για τους οποίους παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες, για κάθε περιστατικό παραβίασης ασφάλειας.
 5.  Έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν, έγκαιρα και με κατάλληλο τρόπο, τους οργανισμούς με τους οποίους είναι επαγγελματικά συνδεδεμένοι ή τους εργοδότες στους οποίους παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες για κάθε πρόβλημα ή δυσκολία που θα μπορούσε να ανακύψει και να επηρεάσει την απόδοση των συμβατικά παρεχόμενων υπηρεσιών προς αυτούς.
 6. Οφείλουν να ενημερώνουν έγκαιρα τους οργανισμούς με τους οποίους είναι επαγγελματικά συνδεδεμένοι ή τους εργοδότες στους οποίους παρέχουν επαγγελματικές υπηρεσίες για τις συνθήκες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αντικειμενικότητα των υπηρεσιών που παρέχουν.
 7. Με την εξαίρεση έκτακτων καταστάσεων, οφείλουν να παρέχουν υπηρεσίες μόνο στους συγκεκριμένους τομείς της αρμοδιότητάς τους και να είναι ειλικρινείς και ευθείς σχετικά με την εκπαίδευση, την εμπειρία ή την εξειδίκευσή τους.
 8. Για την εκτέλεση των καθηκόντων τους θα πρέπει να χρησιμοποιούν εργαλεία, τεχνικές και συσκευές που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με το νόμο και τη δεοντολογία.
 9. Τέλος, έχουν καθήκον να βοηθούν στην ανάπτυξη και την παροχή κατάλληλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, προσανατολισμένων στην πληροφορική, στον οργανισμό με τον οποίο συνεργάζονται ή στον εργοδότη για τον οποίο εργάζονται.