στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

3.4. Καθήκοντα προς την κοινωνία

Οι Επαγγελματίες Πληροφορικής στην υγεία:

 1. Να αρνούνται να συμμετάσχουν ή να αποκρύψουν ανήθικες πρακτικές ή διαδικασίες και να καταγγέλλουν τις πρακτικές αυτές. Πιο συγκεκριμένα:
   1. Να φέρονται με επαγγελματικό και ηθικό τρόπο σε όλες τις περιπτώσεις.
   2. Να παίρνουν επαρκή μέτρα ώστε να αποτρέπουν, να προλαμβάνουν, να αποκαλύπτουν και να διορθώνουν ανήθικη συμπεριφορά συναδέλφων τους.
   3. να είναι ενημερωμένοι όσον αφορά πολιτικές και διαδικασίες χειρισμού υποθέσεων πιθανής ανήθικης συμπεριφοράς συναδέλφων.
   4. Να αναζητούν λύσεις αν υπάρχει υποψία ότι ένας συνάδελφος φέρθηκε ανήθικα ή αν υπάρχει υποψία ανικανότητας ή μειωμένης αποδοτικότητας μέσω συζήτησης με τους συναδέλφους όταν μια τέτοια συζήτηση είναι πιθανό να αποβεί αποδοτική.
   5. Να συμβουλεύουν τους συναδέλφους τους και να τους βοηθούν να διορθώσουν τις αποφάσεις τους όταν υπάρχει άμεση γνώση της ανικανότητας ή μειωμένης απόδοσής τους.
   6. Να συνεργάζονται με νομικές αρχές όπου απαιτείται.
 2. Οφείλουν να διευκολύνουν την κατάλληλη συλλογή, αποθήκευση, μετάδοση, και επεξεργασία των δεδομένων υγείας που είναι απαραίτητα για τον σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης του κοινωνικού συνόλου.
 3. Έχουν καθήκον να διασφαλίσουν ότι
   1. συλλέγονται μόνο δεδομένα σχετικά, που αφορούν έννομες ανάγκες
   2. τα δεδομένα που συλλέγονται είναι μη αναγνώσιμα ή καθίστανται ανώνυμα όσο το δυνατόν περισσότερο, σύμφωνα με τους νόμιμους στόχους της συλλογής τους (κρυπτογράφηση)
   3. η διασύνδεση βάσεων δεδομένων γίνεται μόνο για νόμιμους και δικαιολογημένους σκοπούς που δεν παραβιάζουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των υποκειμένων των Ηλεκτρονικών Αρχείων
   4. μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα έχουν πρόσβαση στα δεδομένα.
 4. έχουν καθήκον να ενημερώνουν το κοινό για τη φύση, τη συλλογή, την αποθήκευση και την επεξεργασία των ηλεκτρονικών δεδομένων υγείας και να ενημερώνουν το κοινωνικό σύνολο με τα προβλήματα, τους κινδύνους, τις επιπτώσεις ή τους περιορισμούς που λογικά θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τη συλλογή, αποθήκευση, χρήση και μεταχείριση των δεδομένων αυτών.
 5. έχουν καθήκον να αρνηθούν την συμμετοχή ή την υποστήριξη πρακτικών που παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες.
 6. Να προωθούν τις γνώσεις και πρακτικές τους περί διαχείρισης πληροφοριών υγείας μέσω συνεχούς εκπαίδευσης, έρευνας, δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων. Πιο συγκεκριμένα:
   1. να αναπτύσσουν και να ενισχύουν συνεχώς την επαγγελματική τους πείρα, τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους
   2. να συμβάλλουν στη βάση γνώσεων της διαχείρισης των πληροφοριών για την υγεία και να μοιραστούν τις γνώσεις τους που σχετίζονται με πρακτικές, έρευνας και ηθικής.
   3. να βασίζουν αποφάσεις σε αναγνωρισμένες γνώσεις, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης που αποκτήθηκε εμπειρικά και που σχετίζεται με διαχείριση πληροφοριών υγείας και ηθικής της διαχείρισης πληροφοριών.
   4. να συνεισφέρουν χρόνο και επαγγελματική εξειδίκευση σε δραστηριότητες που προωθούν την αξία και ανταγωνιστικότητα του επαγγέλματος διαχείρισης πληροφοριών υγείας.
   5. Να συμμετάσχουν σε αξιολογήσεις και έρευνες που διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα των συμμετεχόντων και των δεδομένων που συγκεντρώνονται από αυτές, ακολουθώντας οδηγίες που σχεδιάστηκαν ειδικά για τον σκοπό αυτό με τα κατάλληλα θεσμικά συμβούλια.
   6. Να αναφέρουν ευρήματα αξιολογήσεων και ερευνών με ακρίβεια και να παίρνουν τα κατάλληλα διορθωτικά βήματα για την ενημέρωση δημοσιευμένων δεδομένων, χρησιμοποιώντας πρότυπες μεθόδους δημοσίευσης.
   7. Να σχεδιάζουν και να διεξάγουν αξιολογήσεις ή έρευνες που να συμμορφώνονται με την σχετική νομοθεσία.
   8. Να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να παρέχουν και να μεριμνούν για τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού, την ενημέρωση της γνώσης και των εξελίξεων που σχετίζονται με την πρακτική της διαχείρισης των πληροφοριών για την υγεία και την ηθική.