στείλτε το με e-mail


Το μήνυμά σας(κάντε κλικ εδώ):

3.1. Καθήκοντα απέναντι στο υποκείμενο (Ασθενή)

Η ενότητα αυτή αφορά τα καθήκοντα που απορρέουν από τη σχέση που έχουν οι επαγγελματίες Πληροφορικής στην υγεία με τα υποκείμενα (ασθενείς) των ηλεκτρονικών αρχείων (Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή) ή με τα αντικείμενα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που διευκολύνουν οι επαγγελματίες πληροφορικής στην υγεία μέσω των επαγγελματικών τους ενεργειών.

Οι Επαγγελματίες Πληροφορικής στην Υγεία:

1.   Οφείλουν να συνηγορούν, να υποστηρίζουν και να υπερασπίζονται την αρχή της ιδιωτικότητας των ατόμων. Πιο συγκεκριμένα οφείλουν:

 • να διασφαλίζουν όλες τις εμπιστευτικές πληροφορίες για τον ασθενή.
 • να συμμετάσχουν σε κοινωνικές και πολιτικές δράσεις που υποστηρίζουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του απορρήτου  και να είναι ενήμεροι για τις επιπτώσεις παραβίασης των κανονισμών.
 • να υποστηρίζουν πιθανές αλλαγές στη νομοθεσία που διασφαλίζουν την αρχή της ιδιωτικότητας και να συμμετέχουν στην ενημέρωση του κοινού.
 • να προστατεύουν την εμπιστευτικότητα όλων των πληροφοριών που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια των καθηκόντων τους.
 • να γνωστοποιούν μόνο τις πληροφορίες που είναι άμεσα συναφείς ή αναγκαίες για την επίτευξη του σκοπού.
 • να αποδεσμεύσουν τις πληροφορίες μόνο με έγκυρη άδεια από έναν ασθενή ή ένα πρόσωπο νόμιμα εξουσιοδοτημένο να συναινέσει για λογαριασμό του ασθενούς ή ως εξουσιοδοτημένοι από κρατικές ρυθμίσεις.
 • να ανταποκρίνονται εγκαίρως και με κατάλληλο τρόπο στα αιτήματα των ασθενών να ασκήσουν τα δικαιώματα για πρόσβαση, τροποποίηση, περιορισμό, εμπιστευτική επικοινωνία κλπ.
 • να απαντούν με ειλικρίνεια σε όλες τις ερωτήσεις ασθενών σχετικά με τα δικαιώματά τους για επανεξέταση και σχολιασμό των προσωπικών ιατρικών δεδομένων τους και να επιδιώκουν να διευκολύνουν το νόμιμο δικαίωμα των ασθενών να ασκήσουν τα δικαιώματα αυτά.
 • να διατηρούν, να προστατεύουν και να εξασφαλίζουν τα ιατρικά δεδομένα, σε οποιαδήποτε μορφή ή μέσο και να αντιμετωπίζουν με σεβασμό πληροφορίες όσον αφορά την υγεία ή άλλες εμπιστευτικού χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα:
 1. να διαφυλάττουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας των γραπτών και ηλεκτρονικών δεδομένων για την υγεία και άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.
 2. να λαμβάνουν εύλογα μέτρα για να εξασφαλίζουν ότι οι πληροφορίες για την υγεία αποθηκεύονται με ασφάλεια και ότι τα δεδομένα των ασθενών δεν διατίθενται σε άλλους οι οποίοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση.
 3. να εμποδίζουν ακατάλληλη αποκάλυψη ατομικών αναγνωρίσιμων πληροφοριών.
 4. να λάβουν μέτρα για να διασφαλισθεί και διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που μεταδίδονται, μεταφέρονται, ή διατίθενται σε περίπτωση ανικανότητας ή θανάτου ενός παρόχου υγειονομικής περίθαλψης προς τρίτα μέρη μέσω οποιουδήποτε μέσου.
 • να ενημερώνουν τους παραλήπτες για τους περιορισμούς και τους κινδύνους που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσιών μέσω ηλεκτρονικών μέσων ή μέσων κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. υπολογιστής, τηλέφωνο, φαξ, ραδιόφωνο και τηλεόραση)

2.    Οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα πιθανά υποκείμενα των ηλεκτρονικών αρχείων (ΗΦΑ) γνωρίζουν για την ύπαρξη Πληροφοριακών Συστημάτων, προγραμμάτων ή συσκευών που αποσκοπούν στη συλλογή ή / και την μετάδοση δεδομένων σχετικά με αυτά.

3.    Έχουν την υποχρέωση να εξασφαλίζουν τη θέσπιση κατάλληλων διαδικασιών ώστε:

 • τα ηλεκτρονικά αρχεία να δημιουργούνται και να μεταδίδονται μόνο με την εκούσια, επαρκή και ρητή συγκατάθεση των υποκειμένων αυτών των αρχείων
 • εάν ένα Ηλεκτρονικό αρχείο δημιουργείται ή μεταδίδεται κατά παράβαση της «Αρχής της Ιδιωτικότητας»  τότε η ανάγκη να δημιουργηθεί ή να μεταδοθεί έχει προκύψει με βάση ανεξάρτητη και σύμφωνη με τη δεοντολογία αιτιολόγηση, σε έγκαιρο χρόνο και με κατάλληλο τρόπο.

4.    Έχουν καθήκον να διασφαλίσουν ότι το υποκείμενο (ασθενής) ενός Ηλεκτρονικού Αρχείου (ΗΦΑ) είναι ενήμερο για:

 • το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί Ηλεκτρονικό Αρχείο για αυτόν/την
 • το ποιος έχει δημιουργήσει το Ηλεκτρονικό Αρχείο και ποιος το συντηρεί
 • το τι περιέχεται στο Ηλεκτρονικό Αρχείο
 • τον σκοπό για τον οποίο έχει δημιουργηθεί το Ηλεκτρονικό Αρχείο
 • τα άτομα και τους οργανισμούς που έχουν πρόσβαση σε αυτό ή στους οποίους μπορεί να μεταδοθεί ολόκληρο ή ένα επεξεργάσιμο τμήμα του
 • το πού διατηρείται (είναι αποθηκευμένο) το Ηλεκτρονικό Αρχείο
 • το χρονικό διάστημα που θα διατηρηθεί
 • την τελική μορφή του
 • την προέλευση των δεδομένων που περιέχονται στο Ηλεκτρονικό Αρχείο
 • τα δικαιώματα που έχει σε σχέση με την πρόσβαση, χρήση, αποθήκευση, μετάδοση, διαχείριση, ποιότητα, διόρθωση και διάθεση του Ηλεκτρονικού Αρχείου του, καθώς και των δεδομένων που περιέχονται σε αυτό.

5. Έχουν καθήκον να διασφαλίσουν ότι:

 • Τα Ηλεκτρονικά Αρχεία (Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Ασθενών) αποθηκεύονται, προσπελαύνονται, χρησιμοποιούνται, τροποποιούνται ή μεταδίδονται μόνο για νόμιμους σκοπούς.
 • Υπάρχουν κατάλληλα πρωτόκολλα και μηχανισμοί για την παρακολούθηση της αποθήκευσης, της πρόσβασης, της χρήσης, της τροποποίησης και μετάδοσης των Ηλεκτρονικών Αρχείων ή των δεδομένων που περιέχονται σε αυτά σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο.
 • Υπάρχουν εγκατεστημένα κατάλληλα πρωτόκολλα και μηχανισμοί που μπορούν να ενεργοποιούνται με βάση την πληροφορία που συλλέγεται, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, καθώς και όταν οι περιστάσεις το απαιτούν.
 • Τα υποκείμενα των Ηλεκτρονικών Αρχείων γνωρίζουν την ύπαρξη των ανωτέρω πρωτοκόλλων και μηχανισμών.
 • Τα υποκείμενα των Ηλεκτρονικών Αρχείων διαθέτουν κατάλληλα μέσα, ώστε να μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να συμμετάσχουν στην εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων και μηχανισμών εποπτείας.

6.    Έχουν καθήκον να αναγνωρίζουν ότι τα υποκείμενα των Ηλεκτρονικών Αρχείων και οι νόμιμοι αντιπρόσωποί τους έχουν τα ίδια δικαιώματα με το Προσωπικό του Νοσοκομείου στα Ηλεκτρονικά Αρχεία  που τα αφορούν, καθώς και ότι το δικαίωμα αυτό το γνωρίζουν τα υποκείμενα.

7.    Έχουν καθήκον να διασφαλίζουν ότι όλα τα Ηλεκτρονικά Αρχεία υφίστανται δίκαιη, έντιμη και σύννομη επεξεργασία.

8.    Έχουν καθήκον να διασφαλίζουν ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα που παρέχουν επαρκή ασφάλεια, ποιότητα, ευχρηστία και προσβασιμότητα στα Ηλεκτρονικά Αρχεία.

9.    Έχουν καθήκον να διασφαλίζουν, στο μέτρο των δυνατοτήτων τους, ότι τα Ηλεκτρονικά Αρχεία και τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτά χρησιμοποιούνται μόνο για τους δηλωθέντες σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή για σκοπούς οι οποίοι είναι δεοντολογικά αποδεκτοί.

10.    Έχουν καθήκον να διασφαλίσουν ότι τα υποκείμενα των Ηλεκτρονικών Αρχείων ή των σχετικών επικοινωνιών καθίστανται ενήμερα των πιθανών παραβιάσεων και των αιτιών που τις προκάλεσαν.