Διακήρυξη αριθμ. 5/2019

Το αρχείο της Διακήρυξης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, καθώς και το έντυπο ΤΕΥΔ είναι διαθέσιμα προς λήψη.