Ορθή επανάληψη πρόσκλησης για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού διαχειριστικού ελέγχου (Εσωτερικού Ελεγκτή) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το αρχείο της πρόσκλησης (ορθή επανάληψη) και η ανακοίνωση (9/1/2018), είναι διαθέσιμα προς λήψη.