Διακήρυξη αριθμ. 01/2019

Το αρχείο της Διακήρυξης, το έντυπο ΤΕΥΔ και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι διαθέσιμα προς λήψη.