Πρόσκληση για προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ. 38/ Θέμα 8/ 26-11-2019  (αριθ.πρωτ. 32436/29-11-2019) Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στη διενέργεια Διαγωνισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118  του Ν.4412/2016 για την ανάδειξη αναδόχου για την προμήθεια λογισμικού Διαχείρισης Εγγράφων, Ψηφιακών Υπογραφών και Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει  της προσφερόμενης τιμής,προϋπολογιστικής δαπάνης 19.000€ + ΦΠΑ 24%.
Η διαδικασία εγκατάστασης θα διαρκέσει 3 μήνες. Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και παραμετροποίησης του συστήματος θα υπάρξει ένας χρόνος δωρεάν υποστήριξης. Κατόπιν θα πρέπει να υπογραφεί ετήσια σύμβαση Συντήρησης και Υποστήριξης με υπολογιζόμενο κόστος 2.500€ πλέον ΦΠΑ.  
Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών- οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 13/12/2019, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00 μ.μ. Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 16/12/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ. 
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.