Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Προσωπικό του Νοσοκομείου Καβάλας αποτελείται από επαγγλματίες όλων των ειδικοτήτων. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή τους σε τομείς : 

2017
Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό  211
Νοσηλευτικό 417
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 39 
Διοικητικό 90 
Παραϊατρικό 49 
Λοιπό 117 
Τεχνικό 20 
Σύνολο
943 
2016
Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό 188
Νοσηλευτικό 423
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 17
Διοικητικό 76
Παραϊατρικό 72
Λοιπό 18
Τεχνικό 20
Σύνολο
814
2011
Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό 188
Νοσηλευτικό 417
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 17
Διοικητικό 76
Παραϊατρικό 69
Λοιπό 17
Τεχνικό 22
Επικουρικό 13
Σύνολο
819

Τελευταία Ενημέρωση 24/02/2017