Γενικά για το Νοσοκομείο

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας είναι ενταγμένο στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, υπάγεται στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας και Θράκης και παρέχει πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, ισότιμα σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση.
Στόχος του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας είναι η παροχή  υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών υγείας δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας περίθαλψης, στα πλαίσια της ισότητας στην πρόσβαση και χρησιμοποίηση των υπηρεσιών του. Διαθέτει μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων Ιατρών, ειδικά εκπαιδευμένο Νοσηλευτικό και Παραϊατρικό προσωπικό και εξυπηρετικό Διοικητικό προσωπικό, οι οποίοι είναι πάντα στην διάθεση σας για να καλύψουν τις ανάγκες σας σε περίθαλψη με ευθύνη και συνέπεια.
Στην ευθύνη λειτουργίας του, ανήκουν το ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ. Χρυσούπολης και το Κέντρο Ψυχικής Υγείας. Με ευθύνη του Νοσοκομείου μας, στα πλαίσια του κοινοτικού επιχειρησιακού προγράμματος "Ψυχαργώς Α' φάση", για ένταξη και επανένταξη ατόμων με ψυχικές ασθένειες, στην αγορά εργασίας, λειτουργεί ξενώνας με δέκα τροφίμους. Λειτουργεί επίσης Μέση Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων, διετούς φοίτησης.
Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας συγκαταλέγεται ως μία από τις μεγαλύτερες νοσηλευτικές μονάδες της περιοχής Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Εδώ και πολλά χρόνια προσφέρει ιατρική φροντίδα και υπηρεσίες υγείας με στόχο να είναι πρωτοπόρος φορέας σε ότι αφορά την ισότιμη και άμεση πρόσβαση, την αποτελεσματικότητα, την οργάνωση και την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας και ταυτόχρονα να ανταποκρίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών.

Το όραμα και η αποστολή του Γ.Ν. Καβάλας ορίζουν τη γενική κατεύθυνση προς το μέλλον και μεταφράζονται σε στρατηγικές και στόχους που θέτουν τη βάση για ανάπτυξη σχεδίων και προγραμμάτων που θα εφαρμοσθούν στο επόμενο τριετές διάστημα. Το όραμα του είναι να αναγνωρίζεται ως φορέας υψηλών προδιαγραφών σε ότι αφορά:

 • στην ισότιμη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πολιτών,
 • στην ποιότητα και πληρότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας,
 • στην αποτελεσματικότητα οργάνωσης, διοίκησης και διαχείρησης πόρων και
 • στην πρωτοπορία παροχής ιατρικών υπηρεσιών, εκπαίδευσης και έρευνας.

Η αποστολή του είναι:

 • να παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλού επιπέδου στους πολίτες που τις χρειάζονται και
 • να παρέχει ένα εποικοδομητικό περιβάλλον εκπαίδευσης στους εργαζόμενους

Σκοπός του Νοσοκομείου


Σκοπός του Νοσοκομείου Καβάλας είναι:
 • Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της Διοίκησης 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες Υ.ΠΕ. Η φροντίδα υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας και της Κοινωνικής Ασφάλισης.
 • Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα.
 • Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας στη Διοίκηση της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης.
 • Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική προώθηση της υγείας των πολιτών.
 • Η ανάπτυξη διαδικασιών που διευκολύνουν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το Υπουργείο Υγείας, τη Διοίκηση της 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας και Θράκης και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου.

Σκοπός του ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ.


Σκοπός του Κέντρου Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας σε ασθενείς εσωτερικούς ή εξωτερικούς οι οποίοι πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος και άτομα όλων των ηλικιών με κινητικά ή νοητικά προβλήματα. Η πρώιμη διάγνωση, αξιολόγηση και θεραπεία αποκατάστασης, η ψυχολογική, κοινωνική και συμβουλευτική υποστήριξη, η ενημέρωση των Ατόμων με Αναπηρία και των οικογενειών τους, η προεπαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση των Ατόμων με Αναπηρίες, η λειτουργική τους αποκατάσταση, η υποστήριξη για ένταξή τους στον κοινωνικό ιστό, η συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας σε τοπικό επίπεδο για το συντονισμό της δράσης τους, ιδίως:
 • Η παροχή υπηρεσιών αποκατάστασης με την εφαρμογή των πλέον σύγχρονων παροχών σε επίπεδο ποιότητας νοσηλείας, διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών, νέων τεχνολογιών, έρευνας και εκπαίδευσης στον τομέα της Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης και Κοινωνικής Αποκατάστασης.
 • Η εξυπηρέτηση ασθενών με οργανικό και λειτουργικό έλλειμμα μετά από πάθηση συγγενή ή επίκτητο ή τραυματισμό του νευρικού, μυοσκελετικού, καρδιοαναπνευστικού, ουρογεννητικού συστήματος ή πολυσυστηματική βλάβη και εφαρμογή διαγνωστικών και θεραπευτικών τεχνικών από την πρώιμη και υποξεία φάση μέχρι την αποθεραπεία και την κοινωνική επανένταξη.
 • Η παροχή όλων των απαραίτητων ιατρικών και κοινωνικών υπηρεσιών στον πάσχοντα πολίτη που χρήζει αποκατάστασης ώστε να κατευθύνει τη διαδικασία ανάρρωσής του, να ενισχύσει τις λειτουργικές ικανότητές του, να υποκαταστήσει τις χαμένες λειτουργίες του και με τη βοήθεια της κατάλληλης υποστηρικτικής τεχνολογίας, να προάγει τη λειτουργική αυτονομία και να συνδράμει στην οικογενειακή και επαγγελματική επανένταξη του πολίτη με αναπηρία παρεμβαίνοντας κατάλληλα στη διαμόρφωση των συνθηκών του περι− βάλλοντος του.
 • Η προώθηση των ενεργειών για την εκπαίδευση του ιατρικού και λοιπού προσωπικού και ενέργειες για την ανάπτυξη της έρευνας, καθώς και καινοτόμων πρωτοποριακών εφαρμογών. Η ενημέρωση και εκπαίδευση του πληθυσμού της περιοχής για θέματα πρόληψης αναπνευστικών, μυοσκελετικών και νευρολογικών διαταραχών.