Φαρμακευτικό

Το φαρμακείο καλύπτει τις ανάγκες σε φάρμακα όλων των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου.
Επίσης εκτελεί συνταγές ασθενών κατόχων βιβλιαρίων απορίας., χορηγεί νοσοκομειακά φάρμακα σε εξωτερικούς ασθενείς, ασφαλισμένους σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία και προετοιμάζει διαλύματα κυτταροστατικών φαρμάκων στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του φαρμακείου. Τα διαλύματα χορηγούνται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Επιπλέον, προβαίνει σε έκδοση, έλεγχο και κοστολόγηση συνταγών φαρμάκων τόσο ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, όσο και εξωτερικών ασθενών και εφοδιάζει όλες τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου με ορούς, αποστειρωμένο υγειονομικό υλικό, ράμματα και αντιδραστήρια.

Στοιχεία Επικοινωνίας
Υπεύθυνη
Αργυρούδη Ουρανία
Τηλέφωνο
2513501875
Επίπεδο
-1ος Όροφος
Γραμματεία-Πληροφορίες
2513501872, -1875
Γραφείο Διανομής
2513501877
Φωτογραφίες
image
Φαρμακείο