Φαρμακευτικό

Το φαρμακείο καλύπτει τις ανάγκες σε φάρμακα όλων των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου.
Επίσης εκτελεί συνταγές ασθενών κατόχων βιβλιαρίων απορίας., χορηγεί νοσοκομειακά φάρμακα σε εξωτερικούς ασθενείς, ασφαλισμένους σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία και προετοιμάζει διαλύματα κυτταροστατικών φαρμάκων στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του φαρμακείου. Τα διαλύματα χορηγούνται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Επιπλέον, προβαίνει σε έκδοση, έλεγχο και κοστολόγηση συνταγών φαρμάκων τόσο ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, όσο και εξωτερικών ασθενών και εφοδιάζει όλες τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου με ορούς, αποστειρωμένο υγειονομικό υλικό, ράμματα και αντιδραστήρια.

Ιατρικό Προσωπικό
Διευθυντής
-
Επικουρικοί Ιατροί
Αργυρούδη Ουρανία
Τσερπίσταλης Αγγελος
Ιατροί Ε.Σ.Υ.
 
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Διευθυντή
2513501875
Γραφείο Φαρμακοποιών
2513501873, -1872
 
Γραμματεία-Πληροφορίες
2513501872, - 1878
Γραφείο Διανομής
2513501877
Όροφος
-1
Φωτογραφίες
image
Φαρμακείο