Τμήμα Ιματισμού και Επιστασίας

Οι αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν την μέριμνα για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του νοσοκομείου, την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός και εκτός του Νοσοκομείου, την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου, καθώς και την ευθύνη ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευόμενων στο νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του νοσοκομείου.

Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις ανάγκες του νοσοκομείου, ενώ ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους.

Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν. Προϊσταμένη
Κουβαλάκη Μαρία
Τηλέφωνο
2513501880