Γραμματεία Τ.Ε.Ι. - Τ.Ε.Π

Το τμήμα της Γραμματείας ΤΕΙ-ΤΕΠ είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών. Επίσης φροντίζει για την υποδοχή και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Τηρεί τα αρχεία και τα βιβλία κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών και καταγράφει την επίσκεψη των ασθενών, ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει την επανεξέτασή τους με προ-συνεννόηση, χορηγεί πιστοποιητικά στους ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησης τους. φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων και έχει την ευθύνη της φύλαξης και αρχειοθέτησης των ιατρικών φακέλων όλων των ασθενών.Επιπλέον βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.

Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Προϊστάμενος
Κούτρας Κωνσταντίνος
Επίπεδο
Ισόγειο
Πληροφορίες
2513501700
Πληροφορίες- Γραμματεία