Ηλεκτρονική Υπηρεσία Βεβαιώσεων Πρωτοκόλλου

Πιστοποιητικά νοσηλείας και βεβαιώσεις εξέτασης από τα Εξωτερικά Ιατρεία, χορηγούνται από την Γραμματεία του Νοσοκομείου, μετά από υποβολή σχετικής αίτησης. Η  αίτηση παραλαμβάνεται από το Γραφείο Κίνησης ή την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων αντίστοιχα και κατατίθεται στην Γενική Γραμματεία του νοσοκομείου, λαμβάνοντας και αριθμό πρωτοκόλλου.
Η έκδοση τους για τους ενδιαφερόμενους χρήστες των παρεχόμενων από το νοσοκομείο υπηρεσιών υγείας  γίνεται μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζει ο νόμος.
Το Νοσοκομείο μας έχει την άδεια για τη λειτουργία αρχείου με ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων και γι αυτό το λόγο είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο στα θέματα του ιατρικού απορρήτου. Τα πιστοποιητικά νοσηλείας ή εξέτασης ασθενούς, καθώς και ο Ιατρικός του Φάκελος θεωρούνται απολύτως προσωπικά και αυστηρώς απόρρητα.

Ηλεκτρονικές βεβαιώσεις


Το Γενικό Νοσοκομέιο Καβάλας ενημερώνει την έναρξη λειτουργίας της νέας υπηρεσίας Ηλεκτρονικών Βεβαιώσεων. Οι πολίτες μπορούν πλέον να συνδέονται με την ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας και να αιτούνται ηλεκτρονικά την έκδοση πιστοποιητικών τα οποία στην συνέχεια θα παραλάβουν από το νοσοκομείο ή θα τους αποσταλούν με courier.
Πιστοποιητικά που δύνανται να αιτηθούν:

 • Πιστοποιητικό νοσηλείας
 • Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Επίσκεψης
 • Βεβαίωση κόστους νοσηλείας
 • Αντίγραφο φακέλου νοσηλείας

Για αποστολή αίτησης, απαιτείται δημιουργία λογαριασμού στην ιστοσελίδα του Γ.Ν. Καβάλας. Για την εγγραφή/σύνδεση επιλέξτε τον σχετικό σύνδεσμο στην κορυφή της ιστοσελίδας ή το εικονίδιο στην αρχική σελίδα.

Εγγραφή / Σύνδεση στην Υπηρεσία

Κανονισμός


Ο κανονισμός στη έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών περιγράφεται στα παρακάτω σημεία:
 • Η υπηρεσία οφείλει να εκδώσει το Πιστοποιητικό μέσα στο χρονικό διάστημα 5 εργάσιμων ημερών ή το αργότερο στο χρονικό διάστημα που ορίζει κάθε φορά ο νόμος (Ν. 2690/ 99,Άρθρο 4).
 • Η χρήση του ιατρικού φακέλου και των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο Πιστοποιητικό του ασθενή, οφείλει να γίνεται με τη δέουσα εμπιστευτικότητα.
 • Στο Πιστοποιητικό υπογράφει και βεβαιώνει τη διάγνωση ο θεράπων ιατρός του ασθενή και σε περίπτωση απουσίας του ο Διευθυντής ιατρός της Κλινικής.
 • Σε περίπτωση που το Πιστοποιητικό δεν παραδοθεί μέσα στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, τότε θα πρέπει το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ή και ο θεράπων ιατρός – ανάλογα με το ποιος ευθύνεται για την καθυστέρηση – να ενημερώσει εγγράφως τον ασθενή για τους λόγους της καθυστέρησης, καθώς και για την ημερομηνία και τον τρόπο παραλαβής του Πιστοποιητικού, με φυσική παρουσία ή ταχυδρομικώς (Ν. 2690/99, Άρθρο 4).
 • Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ενδιαφερόμενος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή κηδεμόνας του δεν είναι σε θέση είτε να αιτηθεί είτε να παραλάβει το Πιστοποιητικό, τότε θα δύναται να το κάνει στη θέση του ένα άτομο εξουσιοδοτημένο βάση νόμου από τον ίδιο ή το νόμιμο εκπρόσωπο ή κηδεμόνα του.
 • Πιστοποιητικό Νοσηλείας μπορεί να ζητηθεί τόσο για ασθενή που έχει εξέλθει από το νοσοκομείο όσο και ασθενή που εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
 • Το Πιστοποιητικό συντάσσεται σε τρία αντίγραφα: το πρωτότυπο για τον ενδιαφερόμενο, ένα αντίγραφο για τον ιατρικό φάκελο του ασθενή και ένα για το Πρωτόκολλο.
 • Πιστοποιητικό Νοσηλείας μπορεί να μην χορηγηθεί εφόσον ο ιατρός κρίνει και το αναγράφει πως παραβιάζεται ιατρικό απόρρητο. Στην περίπτωση αυτή ενημερώνεται ο/η αιτών/ούσα εγγράφως (Ν. 2690/ 99, Άρθρο 4).

Πιστοποιητικά Εξέτασης


Πιστοποιητικά εξέτασης είτε σε Επείγον είτε σε Τακτικό Εξωτερικό Ιατρείο χορηγούνται από το αντίστοιχο Τμήμα και θεωρούνται από την Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.
Οι αιτήσεις γίνονται από τις 08:00 έως τις 14:00 όλες τις εργάσιμες μέρες στη Γραμματεία των Εξωτερικών Ιατρείων η οποία βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου των Τ.Ε.Ι. 
Αντίγραφα αυτών μπορείτε να παραλαμβάνετε από τη Γραμματεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στο ισόγειο του κτηρίου των ΤΕΙ, κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 08:00 έως τις 14:00:

 • αυτοπροσώπως με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου σας,
 • μέσω φαξ ή email αφού προηγουμένως έχετε συμπληρώσει, παρουσία των υπαλλήλων της Γραμματείας των ΤΕΙ, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ευκρινώς ο αριθμός του φαξ ή ηλεκτρονική διεύθυνση όπου επιθυμείτε να σας αποστέλλονται,  και
 • με εξουσιοδοτημένο από εσάς άτομο με επίδειξη της εξουσιοδότησης η οποία πρέπει να είναι θεωρημένη από δημόσια αρχή και να αναφέρεται σε αυτήν ρητώς η εντολή για λήψη αντιγράφων πιστοποιητικών εξέτασης.

 

Πιστοποιητικά Νοσηλείας


Πιστοποιητικά νοσηλείας, ή ενημερωτικά δελτία νοσηλείας, ή αντίγραφα ιατρικού φακέλου χορηγούνται από το αντίστοιχο Ιατρικό Τμήμα και θεωρούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών του Νοσοκομείου, μετά από κατάθεση σχετικής αίτησης.
Οι αιτήσεις γίνονται από τις 08:00 έως τις 14:00 όλες τις εργάσιμες μέρες στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
Όταν η αίτηση είναι σαφής και συγκεκριμένη, το χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται συνήθως για την έκδοση πιστοποιητικού είναι από μια έως τέσσερις ημέρες. Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ασθενής ζητά πιστοποιητικό για το οποίο χρειάζεται αναζήτηση στα μη μηχανογραφημένα αρχεία του νοσοκομείου (παλαιοτέρων ετών) η έκδοση πιστοποιητικού μπορεί να καθυστερήσει πέραν των τεσσάρων ημερών.

Η Διαδικασία προβλέπει:

 • Ο ασθενής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος ή κηδεμόνας του αιτείται στο Πρωτόκολλο για την έκδοση Πιστοποιητικού Νοσηλείας.
 • Το Πρωτόκολλο χαρακτηρίζει την αίτηση προς το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 • Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών συντάσσει το έντυπο σε τρία αντίγραφα: το πρωτότυπο για τον ενδιαφερόμενο, ένα αντίγραφο για τον ιατρικό φάκελο του ασθενή και ένα για το Πρωτόκολλο.
 • Το Γραφείο Κίνησης Ασθενών παραδίδει το τριπλότυπο έντυπο στην Προϊσταμένη της Κλινικής νοσηλείας του ασθενή.
 • Ενημερώνεται η Προϊσταμένη της Κλινικής, η οποία ζητά τον ιατρικό φάκελο από το Ιατρικό Αρχείο και παραδίδει το τριπλότυπο έντυπο – Πιστοποιητικό Νοσηλείας – στον θεράποντα ιατρό ή το Διευθυντή της Κλινικής.
 • Ο θεράπων ιατρός, ή σε περίπτωση αδυναμίας του ο Διευθυντής της Κλινικής, συμβουλεύεται τα δεδομένα του ιατρικού φακέλου του ασθενή και σύμφωνα με τη γνωμάτευση που αναφέρεται στον ιατρικό φάκελο, συμπληρώνει στο τριπλότυπο έντυπο τη διάγνωση και το υπογράφει. Στη συνέχεια το παραδίδει στην Προϊσταμένη της Κλινικής.
 • Το συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο επιστρέφει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης Ασθενών προσκομίζει το τριπλότυπο έντυπο στο Διοικητικό Διευθυντή για υπογραφή.
 • Στη συνέχεια ο παραπάνω υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης Ασθενών προσκομίζει το τριπλότυπο έντυπο στο Πρωτόκολλο για να λάβει στρογγυλή σφραγίδα. Με δική του ευθύνη πηγαίνει στο Ιατρικό Αρχείο το αντίγραφο του Πιστοποιητικού Νοσηλείας που προορίζεται για το ιατρικό φάκελο του ασθενή.

Το Πιστοποιητικό Νοσηλείας παραδίδεται ύστερα από τηλεφωνική συνεννόηση:

 • στον ασθενή (με επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας),
 • το νόμιμο εκπρόσωπο ή κηδεμόνα του ή στο νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο (με την επίδειξη εξουσιοδότησης από την Οικεία Αστυνομική Αρχή ή ΚΕΠ),
 • Σε περίπτωση θανάτου οι νομιμοποιούμενοι κληρονόμοι του πρέπει να προσκομίσουν:
  • Πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών,
  • Ληξιαρχική πράξη θανάτου,
  • Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως διαθήκης και
  • σε περίπτωση δημοσιεύσεως διαθήκης πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως ετέρας διαθήκης και αντίγραφο διαθήκης.
 • Αν δεν είναι κληρονόμοι και έχουν έννομο συμφέρον πρέπει να προσκομίσουν εντολή από Εισαγγελέα.

Παραλαβή


Προκειμένου να λάβετε οποιοδήποτε έγγραφο από το νοσοκομείο μας, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί η ταυτοποίηση του αιτούντος:

 • Για την παραλαβή του πιστοποιητικού από το Νοσοκομείο Καβάλας θα πρέπει να προσκομίζεται η Αστυνομική Ταυτότητα όταν η νοσηλεία αφορά τον ίδιο τον αιτούντα.
 • Όταν η αίτηση και παραλαβή πραγματοποιείται από τρίτο πρόσωπο, για ασθενή που έχει νοσηλευθεί στο Νοσοκομείο μας, θα πρέπει να υπάρχει εξουσιοδότηση του ασθενούς.
 • Όταν αιτούνται Τρίτα Πρόσωπα, διότι έχουν έννομο συμφέρον να παραλάβουν στοιχεία ασθενούς, θα πρέπει να προσκομίζουν Εισαγγελική Εντολή από τα δικαστήρια.
 • Όταν το αίτημα αφορά στοιχεία θανούντα, τα στοιχεία παραλαμβάνονται με Εισαγγελική Εντολή ή Πιστοποιητικό Πλησιέστερων Συγγενών μαζί με Πιστοποιητικό περί μη δημοσιεύσεως της Διαθήκης από το Πρωτοδικείο.
 • Αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί ταχυδρομικά (ή με ταχυμεταφορά) η βεβαιωσή σας, τότε πρέπει μετά την υποβολή της αίτησης σας να αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση μέσω Fax από οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).Η Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να είναι επικυρωμένη σε ΚΕΠ ή αστυνομική αρχή να αποσταλεί μέσω Fax (βλέπε το πεδίο Επικοινωνία) από μηχάνημα Fax οποιουδήποτε ΚΕΠ και να δηλώνει τον τύπο βεβαίωσης.

Η προσκόμιση της εξουσιοδότησης θα πρέπει να γίνει είτε κατά την παραλαβή, είτε μέσω Fax μετά την υποβολή της αίτησης.

Η παραλαβή από το Νοσοκομείο Καβάλας των Πιστοποιητικών Νοσηλείας και Αντίγραφου Φακέλου Νοσηλείας θα γίνεται από το Γραφείο Κίνησης, των Βεβαιώσεων Κόστους Νοσηλείας από τα Νοσήλεια ενώ της Βεβαίωσης - Πιστοποιητικού επίσκεψης Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Επείγοντα - ΤΕΠ) από τη Γραμματεία Επειγόντων Περιστατικών.

Εκτιμώμενος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αίτησης: έως 5 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που το αίτημά σας διεκπαιρεωθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα σας αποσταλεί e-mail ή θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς.

Φάσεις Διεκπεραίωσης Αιτήσεων

Η διεκπεραίωση μιας υποβληθείσας αίτησης χαρακτηρίζεται από τις ακόλουθες φάσεις:

Φάση 1η: Κατάθεση

Η αρχική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αίτησή σας με το που την καταθέτετε.
Αν στην αίτησή σας έχετε επιλέξει να σας αποσταλεί το πιστοποιητικό μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς, θα πρέπει σε αυτό το σημείο να μας αποστείλετε επικυρωμένη υπεύθυνη δήλωση ταυτοποίησης μέσω ΚΕΠ.

Φάση 2η: Παραλαβή & Προώθηση προς διεκπεραίωση

Στη φάση αυτή η αίτησή σας έχει παραληφθεί απο το γραφείο Πρωτοκόλλου, έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και έχει προωθηθεί προς διεκπεραίωση στο κατάλληλο τμήμα.

Φάση 3η: Έτοιμη προς παραλαβή / Έτοιμη προς αποστολή

Το πιστοποιητικό σας είναι έτοιμο να το παραλάβετε ή να σας αποσταλεί (ανάλογα με την επιλογή σας κατά την κατάθεση της αίτησης). Εκτιμώμενος Χρόνος Διεκπεραίωσης Αίτησης: έως 5 εργάσιμες ημέρες. Σε περίπτωση που το αίτημά σας διεκπεραιωθεί σε μικρότερο χρονικό διάστημα θα σας αποσταλεί e-mail ή θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς.

Φάση 4η: Παραλήφθηκε / Απεστάλη

Η βεβαίωση σας είτε παραλήφθηκε είτε σας απεστάλη (ανάλογα με την επιλογή σας κατά την κατάθεση της αίτησης).

Πληροφορίες για αλλοδαπούς


Οι αλλοδαποί  που ενδιαφέρονται για Πιστοποιητικά Υγείας προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια παραμονής στη χώρα μας, θα παραπέμπονται για ιατρικές εξετάσεις με ειδικό έντυπο, το οποίο θα τους χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Νοσοκομείου (Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων), και αφού ολοκληρώνουν όλο τον Ιατρικό έλεγχο, θα εξετάζονται από Ειδικό Παθολόγο του Νοσοκομείου στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία κάθε Τρίτη και Πέμπτη, από 9.00π.μ. – 11.00π.μ., προκειμένου να τους χορηγείται το Ιατρικό Πιστοποιητικό με ραντεβού.

Σημείωση : Οι αλλοδαποί που είναι δηλωμένοι και διαμένουν στους Δήμους Νέστου, Παγγαίου και Θάσου θα εξετάζονται στα Κέντρα Υγείας των Δήμων διαμονής τους και θα τους χορηγείται Πιστοποιητικό Υγείας από τα αντίστοιχα Κέντρα Υγείας αφού πρώτα τακτοποιήσουν την οικονομική τους υποχρέωση στο Νοσοκομείο.
Τα έξοδα για τις ιατρικές εξετάσεις θα βαρύνουν τους ενδιαφερόμενους.

Επικοινωνία

Ώρες Κοινού Γραφείου Πρωτοκόλλου: Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30 -15:00

Τηλέφωνα Γραφείου Πρωτοκόλλου:    

2513501541,  2513501540

Για Πιστοποιητικό Νοσηλείας, Αντίγραφο Φακέλου Νοσηλείας και Βεβαίωση Εξόδων Νοσηλείας θα χρησιμοποιήσετε το Fax: 2513501530 ή 2513501549

Για Βεβαίωση - Πιστοποιητικό επίσκεψης Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Επείγοντα - ΤΕΠ) θα χρησιμοποιήσετε το Fax: 2513501703