Κίνηση Θεραπευτηρίου

Στατιστικά στοιχεία για την κίνηση του θεραπευτηρίου για τα τρίμηνα του 2020. Παρακαλώ επιλέξτε την αντίστοιχη καρτέλα ή επιλέξτε τα στοιχεία περασμένων ετών από τα περιεχόμενα της σελίδας.

A Τρίμηνο 2020
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  28 273 0 273 12 81 1558 289 4,26 61,15
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  18 158 0 158 8 43 1098 145 5,25 67,03
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18 216 36 252 1 47 714 278 2,38 43,59
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ  29 301 163 464 13 140 1926 508 3,12 72,98
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ  21 180 107 287 11 50 1338 277 3,84 70,02
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ.  6 765 0 765 1 0 765 431 1,00 140,11
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ.  2 124 2 126 0 0 126 81 1,00 69,23
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ.  1 18 72 90 0 0 90 90 1,00 98,90
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  20 185 121 306 8 34 895 324 2,57 49,18
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ  4 83 0 83 0 0 108 13 1,30 29,67
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ  22 252 2 254 9 104 860 336 2,34 42,96
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ.  23 239 16 255 3 3 934 250 3,58 44,62
ΜΕΘ ΚΑΡΔ.  6 54 0 54 3 23 288 9 3,60 52,75
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ  3 1 112 113 0 0 113 113 1,00 41,39
ΜΕΘ  9 0 0 0 6 44 402 2 8,04 49,08
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  8 83 4 87 0 37 353 110 2,85 48,49
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ  18 91 1 92 7 32 1073 101 8,19 65,51
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ  11 157 1 158 4 21 568 171 3,10 56,74
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ  11 1 1036 1037 0 36 1073 1038 1,00 107,19
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ  27 265 56 321 16 21 1268 332 3,54 51,61
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ  16 104 160 264 7 11 440 272 1,56 30,22
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ  12 134 424 558 0 0 558 558 1,00 51,10
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ  19 230 0 230 2 5 525 234 2,22 30,36
ΠΡΟΩΡΑ  6 31 0 31 2 66 246 99 2,48 45,05
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  12 0 44 44 0 0 44 44 1,00 4,03
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ  18 59 2 61 16 3 1401 69 17,51 85,53
Ω.Ρ.Λ.  10 123 38 161 3 10 318 172 1,83 34,95
Σύνολα  378 4127 2397 6524 132 811 19082 6346 2,56 55,47
B Τρίμηνο 2020
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28 240 3 243 15 169 1488 342 3,48 58,40
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18 152 1 153 10 203 928 69 2,54 56,65
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 155 49 204 5 58 642 224 2,40 39,19
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29 266 160 426 13 215 1971 533 3,01 74,69
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21 111 9 120 13 142 1215 184 4,42 63,58
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6 715 1 716 0 0 724 227 1,01 132,60
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2 118 1 119 0 0 119 59 1,00 65,38
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 19 9 28 0 0 28 26 1,00 30,77
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20 182 86 268 3 36 820 262 2,67 45,05
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 59 0 59 3 0 82 6 1,32 22,53
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22 270 1 271 4 74 769 303 2,20 38,41
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23 181 9 190 9 7 603 198 2,93 28,81
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 57 0 57 2 32 296 21 3,25 54,21
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 2 101 103 0 0 103 103 1,00 37,73
ΜΕΘ 12 0 0 0 2 52 372 2 6,89 34,07
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8 72 23 95 6 58 471 148 2,96 64,70
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18 69 8 77 8 42 1050 85 8,27 64,10
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11 157 2 159 4 26 521 172 2,76 52,05
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11 0 1019 1019 0 13 1032 1018 1,00 103,10
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 258 21 279 13 36 1245 301 3,80 50,67
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16 134 59 193 2 28 396 211 1,78 27,20
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12 100 277 377 0 0 417 377 1,11 38,19
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19 53 0 53 0 21 123 71 1,66 7,11
ΠΡΟΩΡΑ 6 25 1 26 0 55 170 80 2,10 31,14
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12 0 39 39 0 0 39 39 1,00 3,57
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 60 0 60 10 7 1528 57 19,84 93,28
Ω.Ρ.Λ. 10 81 19 100 0 18 260 112 2,20 28,57
Σύνολα 381 3536 1898 5434 122 1292 17412 5230 2,54 50,22
Γ Τρίμηνο 2020
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28                  
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18                  
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29                  
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1                  
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20                  
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4                  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22                  
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23                  
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6                  
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3                  
ΜΕΘ 12                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8                  
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11                  
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27                  
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16                  
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12                  
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19                  
ΠΡΟΩΡΑ 6                  
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12                  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18                  
Ω.Ρ.Λ. 10                  
Σύνολα 381                  
Δ Τρίμηνο 2020
Κλινική Κλίνες EE TE ΣΕ Π ΜΕ ΗΣ ΕΞ ΜΟ ΗΣ. Κ επι %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 28                  
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 18                  
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 29                  
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 21                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 6                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 2                  
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1                  
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 20                  
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4                  
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 22                  
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 23                  
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6                  
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3                  
ΜΕΘ 12                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 8                  
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 18                  
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 11                  
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                  
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27                  
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 16                  
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 12                  
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 19                  
ΠΡΟΩΡΑ 6                  
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 12                  
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18                  
Ω.Ρ.Λ. 10                  
Σύνολα 381                  
Υπόμνημα

ΕΕ= Έκτακτες Εισαγωγές   ΤΕ= Τακτικες Εισαγωγές   ΣΕ= Συνολικές Εισαγωγές   Π= Παραμονές ΜΕ=Μεταθέσεις Εισόδου   ΗΣ= Ημέρες Νοσηλείας ΕΞ= Εξιτήρια   ΜΟΗΣ= Μέσος Όρος Ημερών Νοσηλείας   Κ επί %= Κάλυψη επί τις %

Προηγούμενα Έτη

Στατιστικά ετών 2001-2019

2001
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 0 2674 3270 9 8730 2456 3,19 77,15%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 955 1329 16 6083 944 5,99 64,10%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 0 1287 1875 7 5985 1264 4,40 68,32%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 0 2055 3111 20 7047 1890 3,32 71,51%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 0 1356 1480 14 6554 1351 4,59 69,06%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ 3 0 1015 2224 0 1025 1012 1,01 93,61%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 0 55 127 0 58 56 1,04 5,30%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 0 2 17 0 2 2 1,00 0,55%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 0 1587 2156 7 4413 1565 2,66 48,36%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 0 36 66 2 340 39 2,93 23,29%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 0 1108 1112 14 5371 1513 3,21 61,31%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 0 1532 1653 8 6728 1540 4,32 61,44%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 505 505 5 1797 26 2,99 82,05%
ΜΕΣ. ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 239 240 0 240 239 1,00 21,92%
ΜΕΘ                  
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 390 538 2 1491 438 3,27 45,39%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 0 674 707 0 2733 705 3,80 68,07%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 0 1530 1737 5 3290 1539 2,10 100,15%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ 11                
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 0 999 1410 13 8636 1051 7,94 87,63%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 0 2217 2392 4 5659 2224 2,51 73,83%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 1429 1451 5 2004 1430 1,39 42,23%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 0 1552 2416 7 4180 1548 2,67 47,72%
ΠΡΟΩΡΑ 6 0 223 223 3 769 223 2,60 35,11%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 592 624 0 3133 596 5,16 66,03%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 0 369 514 12 4366 392 10,67 66,45%
Ω.Ρ.Λ. 9 0 623 810 2 1837 631 2,86 55,92%
Σύνολα 393 1 25004 25005 155 92471 24674    
2002
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 32 3055 3087 25 35 9352 2818 3,00 82,65%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 16 1066 1082 16 43 6522 1055 5,80 68,72%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 88 1165 1253 6 62 5353 1221 4,34 61,11%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 86 1991 2077 14 29 6435 1889 3,16 65,30%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 5 1801 1806 8 57 6916 1769 3,71 72,88%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 51 1607 1658 0 0 2310 1652 1,44 210,96%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 2 78 80 0 0 81 80 1,04 7,40%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1     0            
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 17 1594 1611 2 81 4478 1590 2,67 49,07%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 3 68 71 2 99 432 65 2,56 29,59%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 3 1161 1164 5 607 5585 1612 3,15 63,76%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 10 1557 1567 5 26 6314 1583 3,98 57,66%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 566 566 5 76 1737 19 2,68 79,32%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 1 211 212 0 0 213 212 1,01 19,45%
ΜΕΘ                    
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 9 404 413 2 69 1597 459 3,36 48,61%
ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 11 4 667 671 5 55 2663 714 3,66 66,33%
ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9 31 1582 1613 1 25 3422 1611 2,13 104,17%
ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟ                    
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 27 28 1143 1171 20 84 8569 1236 6,87 86,95%
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ 21 62 1990 2052 6 49 5401 2071 2,64 70,46%
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 13 6 1557 1563 3 2 2227 1563 1,43 46,93%
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ 24 104 1562 1666 7 3 4862 1659 3,09 55,50%
ΠΡΟΩΡΑ 6 14 262 276 0 101 860 283 2,37 39,27%
ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 13 0 730 730 0 17 3126 736 4,18 65,88%
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 18 5 414 419 6 26 4680 433 10,49 71,23%
Ω.Ρ.Λ. 9 27 534 561 1 14 1633 567 2,97 49,71%
Σύνολα 393 604 26765 27369 139   94768 26897    
2003
Κλινική Κλίνες ΕΕ ΤΕ ΣΕ Π ΜΕ ΗΝ ΕΞ ΜΟΗΝ Κ επί %
Α'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 31 322 2973 3295 19 42 9895 3008 3,26 87,45%
Α'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 261 845 1106 14 47 6133 1081 6,77 64,63%
Α'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 24 666 695 1361 6 66 5300 1339 6,91 60,50%
Β'ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 27 920 1267 2187 18 38 6511 2027 4,92 66,07%
Β'ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 26 258 1697 1955 12 59 7252 1923 4,10 76,42%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΠΑΘ. 3 496 1076 1572 3 0 1738 1567 1,61 158,72%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΧΕΙΡ. 3 22 15 37 0 1 38 37 2,38 3,47%
ΒΡΑΧΕΙΑ ΨΥΧ. 1 4 454 458 0 0 459 458 1,01 125,75%
Β'ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 25 511 1058 1569 4 77 4202 1550 3,69 46,05%
ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΑ 4 18 54 72 0 41 349 19 3,67 23,90%
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ 24 5 1256 1261 11 626 5974 1672 3,16 68,20%
ΜΑΙΕΥΤ./ΓΥΝ. 30 92 1308 1400 5 23 5273 1404 3,95 48,16%
ΜΕΘ ΚΑΡΔ. 6 0 530 530 3 92 1678 15 2,68 76,62%
ΜΕΣ.ΑΝΑΙΜΙΑ 3 0 216 216 0 0 217