Υποδιεύθυνση Πληροφορικής

Στόχος της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής είναι να αποτελέσει ένα μοντέλο Υπηρεσίας μέσα σε ένα σύγχρονο Νοσοκομείο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, συμβάλλοντας αποτελεσματικά αφ’ ενός στην ενσωμάτωση της σύγχρονης τεχνολογίας στην καθημερινή λειτουργία του Νοσοκομείου, αφ’ ετέρου δε στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας προς τους πολίτες.
Οι υπηρεσίες της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής έχουν διπλό χαρακτήρα, Πληροφορικής και Οργάνωσης. Ειδικότερα, οφείλει να παρέχει τεχνικές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας των εγκαταστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων (λογισμικού και υλικού), την εκπαίδευση και υποστήριξη των χρηστών των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και τις επεκτάσεις ή αναβαθμίσεις αυτών. Οι υπηρεσίες οργάνωσης περιορίζονται από την υφιστάμενη νομοθεσία και το δεδομένο πλαίσιο λειτουργίας του Νοσοκομείου.
Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής έχει την ευθύνη της απρόσκοπτης λειτουργίας των υποδομών και των εφαρμογών σε καθημερινή 24ωρη βάση αφού σήμερα σημαντικά μεγάλο κομμάτι των υπηρεσιών του Νοσοκομείου βασίζεται στην πληροφορική.
Οι χρήστες των εγκατεστημένων Πληροφοριακών Συστημάτων έχουν ως σημείο αναφοράς την Υποδιεύθυνση Πληροφορικής για κάθε είδους πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.
Το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής υποστηρίζει τα εγκαταστημένα Πληροφοριακά Συστήματα σε 9-ωρη βάση (7:00 – 16:00) όλες τις εργάσιμες μέρες, παρέχοντας παράλληλα υπηρεσίες εκπαίδευσης στους συναδέλφους των μηχανογραφημένων τμημάτων.

Η Υποδιεύθυνση Πληροφορικής βρίσκεται στο Ισόγειο του Νοσοκομείου και διαρθρώνεται στα παρακάτω  Τμήματα:

Κανονισμός Λειτουργίας Π.Σ.


Tα δεδομένα τα οποία διαχειρίζεται το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου είναι, κατά κύριο λόγο, ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα αυτά είναι απόρρητα και η επεξεργασία τους επιτρέπεται κατ' εξαίρεση σύμφωνα με το Νόμο 2472/97. Υπό αυτό το νομικό πλαίσιο, οι χρήστες υποχρεώνονται να προστατεύουν το απόρρητο των ιατρικών πληροφοριών που συλλέγουν και επεξεργάζονται και να διατηρούν την ακεραιότητα των δεδομένων, φροντίζοντας ώστε τα ιατρικά δεδομένα να είναι ακριβή.
Στόχος της Διοίκησης του Νοσοκομείου είναι να προστατεύει την ακεραιότητα, την αξιοπιστία και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος και να καθοδηγεί το προσωπικό του ώστε και αυτό να κάνει το ίδιο. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει υιοθετήσει Πολιτικές Ασφαλείας για τη χρήση των Πληροφοριακών Συστημάτων του Ιδρύματος, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • οργανωτικά και τεχνικά μέτρα που απαιτούνται ώστε να προστατεύονται τα Πληροφοριακά Συστήματα και κατ’ επέκταση τα Δεδομένα που αποθηκεύονται σε αυτά, αλλά και να αποφεύγεται η τυχαία απώλεια, η αθέμιτη χρήση, η αθέμιτη καταστροφή, η απαγορευμένη διάδοση, η παράτυπη πρόσβαση και κάθε μορφή χρήσης που αντίκειται στο νόμο, τις αρχές δεοντολογίας και ηθικής
 • μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την τήρηση των Πολιτικών Ασφαλείας τα οποία εμπεριέχουν ποινές για τους παραβάτες, όπως την προσωρινή ή οριστική απαγόρευση χρήσης του Πληροφοριακού Συστήματος
 • μέτρα για την πρόσβαση και τη χρήση του Πληροφοριακού Συστήματος, τα οποία αποσαφηνίζουν τη χρήση του αποκλειστικά για την επίτευξη των στόχων του Νοσοκομείου, απαγορεύοντας οποιαδήποτε εμπορική δραστηριότητα
 • μέτρα ελέγχου όπου μέσω των Διαχειριστών Συστημάτων ή άλλων εξουσιοδοτημένων ατόμων ελέγχονται περιοδικά τα Πληροφοριακά Συστήματα (Υλικό, Λογισμικό, διαδικασίες, ροή της Πληροφορίας)
 • την σύνταξη σχεδίου ασφαλείας στο οποίο θα δηλώνονται, θα περιγράφονται και θα τίθενται προς έγκριση στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα οι πολιτικές ασφαλείας
Επίσης η Διοίκηση του Νοσοκομείου είναι υπεύθυνη:
 • να εξασφαλίζει την ασφάλεια των δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων, την ακεραιότητα του εξοπλισμού και των υπολογιστών
 • για την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και για την καθοδήγηση του προσωπικού ώστε και αυτό να υιοθετήσει την ίδια πολιτική
 • για την επιβολή ποινών σε κάθε απώλεια ή ζημιά προσωπικών δεδομένων, εφόσον αυτό προκύπτει αποδεδειγμένα από αμέλεια του χρήστη
 • για τον περιορισμό ή την επέκταση χρήσης των πόρων του Πληροφοριακού Συστήματος από τους χρήστες
 • για την προσπάθεια αποκατάστασης οποιασδήποτε απώλειας πληροφοριών, η οποία μπορεί να προκύψει είτε από αμέλεια εκ μέρους του προσωπικού είτε από οποιαδήποτε αστοχία υλικού ή λογισμικού
 • για την ετήσια επικυρωποίηση του κανονισμού Λειτουργίας του Πληροφοριακού Συστήματος
Το προσωπικό της Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής είναι υπεύθυνο για την τοπική διαχείριση του Πληροφοριακού Συστήματος και έχει το δικαίωμα να επέμβει και να άρει το δικαίωμα χρήσης, όποτε θεωρεί ότι κάποιος από τους αναφερόμενους κανόνες χρήσης παραβιάζεται ή δεν τηρείται από τους χρήστες. Κάθε χρήστης είναι υπεύθυνος να αναφέρει κάθε απόπειρα ή παραβίαση των κανόνων λειτουργίας και ασφάλειας στην Υπ/ση Πληροφορικής.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπληρωματική πληροφορία στα δικαιώματα χρήσης του εξοπλισμού και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εν γένει του Πληροφοριακού Συστήματος, οι χρήστες πρέπει να απευθύνονται στο αρμόδιο προσωπικό της Υπ/σης Πληροφορικής.

Κώδικας Δεοντολογίας


Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη, η παγκοσμιοποίηση, η πρόσβαση στο διαδίκτυο με την χρήση κινητών τερματικών συσκευών, τα κοινωνικά δίκτυα, οι υπηρεσίες υπολογιστικών νεφών και εν γένει η χρήση του διαδικτύου στο πλαίσιο τόσο προσωπικών, όσο και επαγγελματικών δραστηριοτήτων καθώς και η διαβίβαση και ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ διαφορετικών κρατών, οδήγησαν στην κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ και στη διατύπωση:
 • του κανονισμού 2016/679 γνωστό και ως Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (General Data Protection Regulation, GDPR) και
 • την οδηγία 2016/680 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της απόφασης- πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
Τα Νοσοκομεία ως φορείς που επεξεργάζονται κατά κύριο λόγο δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των οργανισμών που πρέπει να εναρμονίσουν την λειτουργία τους σύμφωνα με τον κανονισμό. Μια από τις σχετικές προϋποθέσεις που έχει θέσει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΑΠΠΔ) είναι η υιοθέτηση, από κάθε φορέα υγείας που αναπτύσσει Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα (ΟΠΣΥ), ενός Κώδικα Δεοντολογίας που αφορά το προσωπικό που επεξεργάζεται δεδομένα υγείας.
Ένας κώδικας (επαγγελματικής) δεοντολογίας αφορά μία ή περισσότερες εργασιακές ομάδες και αποβλέπει γενικά:
 • Στην παροχή δεοντολογικής καθοδήγησης στις εργασιακές ομάδες
 • Στη θέσπιση ενός συνόλου γενικά αποδεκτών κανόνων, έτσι ώστε να μπορεί να αξιολογείται η εκάστοτε συμπεριφορά των εργασιακών ομάδων.
 • Στην ενημέρωση του κοινού για τους κανόνες με βάση τους οποίους πρέπει να διαμορφώνεται η συμπεριφορά των εργασιακών ομάδων.
Ο βασικός λόγος καθιέρωσης ενός ειδικού κώδικα δεοντολογίας για τους Επιστήμονες Πληροφορικής που εργάζονται στο Νοσοκομείο ή συνεργάζονται με αυτό παρέχοντας υποστήριξη στα Πληροφοριακά Συστήματα (Υλικό, Λογισμικό, Δίκτυα, Ιατρικός Εξοπλισμός) είναι ότι κατέχουν έναν ιδιαίτερο ρόλο στο σχεδιασμό και την παροχή ιατρικής φροντίδας, ένα ρόλο διακριτό από αυτόν των άλλων επαγγελματιών των ΤΠΕ που απασχολούνται σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Ένα μέρος αυτής της ιδιαιτερότητας αφορά ιατρικά δεδομένα που περιέχει το Ηλεκτρονικό Αρχείο ενός ασθενή (Ηλεκτρονικός Φάκελος Ασθενή, ΗΦΑ) το οποίο δεν περιέχει απλώς προσωπικές πληροφορίες για τον ασθενή, οι οποίες πρέπει να τηρηθούν εμπιστευτικώς, αλλά λειτουργεί ως βάση για τη λήψη αποφάσεων οι οποίες έχουν σημαντική επίπτωση στην υγεία του.
Ο κώδικας Δεοντολογίας που συντάχθηκε απο την Υπ/ση Πληροφορικής αφορά όλους τους τους Επιστήμονες Πληροφορικής οι οποίοι συνεργάζονται με το Νοσοκομείο Καβάλας είτε ως μόνιμοι υπάλληλοι είτε ως εξωτερικοί συνεργάτες και έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ή στα Ιατρικά Μηχανήματα στα οποία αποθηκεύονται και διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα. Βασίζεται κυρίως στον κώδικα δεοντολογίας της Διεθνούς Ένωσης Ιατρικής Πληροφορικής για τους Επαγγελματίες Πληροφορικής στην υγεία (International Medical Informatics Association ΙΜΙΑ), στον κώδικα δεοντολογίας της Αμερικανικής Ένωσης Πληροφορικής στην Υγεία (American Health Information Management Association ΑΗΙΜΑ) καθώς επίσης στον Κώδικα Δεοντολογίας για το προσωπικό των Φορέων Υγείας.

Σε όσους δεν αποδεχτούν τον Κώδικα Δεοντολογίας δε θα τους δοθεί άδεια πρόσβασης στο Πληροφοριακού Συστήματος του Νοσοκομείου και κάθε παράβαση αυτού θα καταγγέλλεται στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών δεδομένων.

Πνευματικά Δικαιώματα


Η ραγδαία εξέλιξη των Πληροφοριακών Συστημάτων και η υιοθέτηση στον χώρο εργασίας έχει αλλάξει την καθημερινότητα όλων μας όσον αφορά την καθημερινή εκπλήρωση των εργασιακών μας καθηκόντων,  και την επικοινωνία. Παράλληλα υπάρχει έντονος προβληματισμός αναφορικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τα πνευματικά δικαιώματα των προγραμμάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης αποτέλεσε την ανάγκη σχετικής νομοθεσίας για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. 
Η υπ' αριθμ. 91/250 Κοινοτική Οδηγία  αποτέλεσε ένα πολύ σημαντικό νομοθέτημα που καθιέρωσε τα προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως έργα που πρέπει να προστατευτούν ως λογοτεχνικά έργα.
Σε συμμόρφωση δε με την ανωτέρω Οδηγία, ο νόμος 2121/1993, περιέλαβε ρητά τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών μεταξύ των έργων που προστατεύονται από τις διατάξεις του. Ειδικότερα, το άρθρο 2 παρ. 3 του ανωτέρω νόμου ορίζει, ότι τα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών και το προπαρασκευαστικό υλικό του σχεδιασμού τους θεωρούνται έργα λόγου που προστατεύονται κατά τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ότι η παρεχόμενη σε αυτά προστασία αφορά κάθε μορφή έκφρασης ενός προγράμματος ηλεκτρονικού υπολογιστή.
Η Υπ/ση Πληροφορικής σεβόμενη τους νόμους περί προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων λογισμικού επιθυμώντας να είναι αρωγοί   προς την κατεύθυνση της πνευματικής ιδιοκτησίας και όχι αντίθετοι. Επισημαίνει στο προσωπικό:
Να αυξήσουν την ευαισθησία τους ως άτομα και ως υπάλληλοι Δημόσιου Οργανισμού, στην κατοχύρωση της πνευματικής ιδιοκτησίας
Ενημερώνει επίσης πως πάγια πολιτική είναι η χρήση μόνο νόμιμου Software και υποστηρίζει οτιδήποτε είναι εγκατεστημένο νόμιμα και σε γνώση του νοσοκομείου.

Στελέχωση

person-icon-(1).png

Δρ. Αγγελίδης Βασίλειος

Διευθυντής Διοικητικής, Οικονομικής & Πληροφορικής Υπηρεσίας - ΠΕ Πληροφορικής


Αναλυτής και σύμβουλος Πληροφοριακών Συστημάτων, με μεγάλη εμπειρία στην διεξαγωγή ερευνών, στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων, στον ορθολογισμό πολιτικών και διαδικασιών, καθώς και στην υποστήριξη σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με τα Πληροφοριακά Συστήματα με εξειδίκευση στα Νοσοκομειακά Πληροφοριακά Συστήματα και εν γένει στα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.

  GR EN

person-icon-(1).png

Φλαμουρίδης Γεώργιος

Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Πληροφορικής
ΠΕ Πληροφορικής


This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.

person-icon-(1).png

Σαββίδου Νένα

ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας


This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.This is basic card with image on top, title, description and button.


 

Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν. Προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης
Φλαμουρίδης Γεώργιος
Τηλέφωνο
2513501542
E-mail
pliroforiki@kavalahospital.gr
Επίπεδο
Ισόγειο
Νέα & Ανακοινώσεις
Φωτογραφίες
image
Πληροφορική Υπηρεσία