Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων

Το Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων (Software) είναι υπεύθυνο για:

 • την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την σωστή λειτουργία όλων των εγκαταστημένων εφαρμογών και των Λειτουργικών Συστημάτων
 • την παρακολούθηση για την καλύτερη δυνατόν χρησιμοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των περιορισμένων πόρων του Πληροφοριακού Συστήματος
 • την εκπαίδευση των εργαζομένων του Νοσοκομείου σε θέματα Πληροφορικής, μόνο για εφαρμογές που έχουν αναπτυχθεί και εφαρμόζονται εντός του Νοσοκομείου
 • την ενημέρωση της Διοίκησης για τους ρυθμούς ένταξης και υλοποίησης των διαφόρων διαδικασιών.
 • την ανάπτυξη μικρής κλίμακας νέων εφαρμογών στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα με βάση τους Στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.

Αρμοδιότητες


Οι κυριότητες αρμοδιότητες του τμήματος είναι:

 • Να αναπτύσσει περιορισμένης έκτασης εφαρμογές για:
  • την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας,
  • την προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού, για περιορισμένης έκτασης εφαρμογές,
  • την παρακολούθησης των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικο-οικονομικής λειτουργίας του νοσοκομείου
 • Η μελέτη και παρουσίαση προτάσεων, που επιφέρουν οργανωτικές αλλαγές οι οποίες διευκολύνουν τον νέο τρόπο εργασίας με χρήση της πληροφορικής. Η δραστηριότητα αυτή αφορά την οργάνωση των υπηρεσιών, είναι σημαντικότατη και απαιτεί τη συνεργασία στελεχών της πληροφορικής και λοιπού στελεχιακού δυναμικού του Νοσοκομείου. Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι κάθε οργανωτική αλλαγή που προκύπτει στον τρόπο παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου, περνά υποχρεωτικά από την Υπηρεσία Πληροφορικής
 • Η Κατάρτιση Στρατηγικού Πλάνου Πληροφορικής, με βάσης τους γενικότερους στρατηγικούς στόχους του Νοσοκομείου, αλλά και τις ειδικότερες λειτουργικές ανάγκες του.
 • Να παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο προϋπολογισμό έργων.
 • Να υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής.
 • Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα υποσυστήματα του νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία καθώς και για την διασφάλιση ιατρικού απορρήτου και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, για το σύνολο των δεδομένων του νοσοκομείου.

Εφαρμογή ICD-10 - KEN

Η Υπηρεσία Πληροφορικής του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας ανέπτυξε μια εφαρμογή για εύκολη αναζήτηση διαγνώσεων και κωδικοποιήσεων σύμφωνα με το πρότυπο ICD-10. Επιπλέον η εφαρμογή αντιστοιχίζει τις κωδικοποιήσεις ICD 10 με τα σχετικά ΚΕΝ. Η εφαρμογή διατίθεται προς download σε δύο εκδόσεις: με κόστη ΚΕΝ και χωρίς αναγραφόμενα κόστη ΚΕΝ.

Το αρχείο εγκατάστασης έχει μέγεθος περίπου 3 ΜΒ, και  δεν περιλαμβάνει την Access Runtime 2007, που απαιτείται για την χρήση της εφαρμογής. Για να κατεβάσετε την Access Runtime 2007, επισκεφθείτε τον ιστοτόπο της Microsoft : http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=4438 (56MB)

Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Προϊσταμένη:
-
Τηλέφωνο:
251350-1569
E-mail Τμήματος:
pliroforiki@kavalahospital.gr
 
Γραφείο Helpdesk:
251350-1571
Γραφεία IT Software:
251350-1572, -1573
Επίπεδο:
Ισόγειο