Ανθρώπινο Δυναμικό

Το Προσωπικό του Νοσοκομείου Καβάλας αποτελείται από επαγγελματίες όλων των ειδικοτήτων. Στην συνέχεια παρουσιάζεται η κατανομή τους σε τομείς : 

2020
Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό 202
Νοσηλευτικό 439
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 44
Διοικητικό 91
Παραϊατρικό 52
Λοιπό 116
Τεχνικό 21
Σύνολο 965
2019
Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό 211
Νοσηλευτικό 430
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 44
Διοικητικό 93
Παραϊατρικό 56
Λοιπό 116
Τεχνικό 21
Σύνολο 971
2018
Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό 223
Νοσηλευτικό 433
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 41
Διοικητικό 98
Παραϊατρικό 58
Λοιπό 116
Τεχνικό 23
Σύνολο 992
2017
Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό  211
Νοσηλευτικό 417
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 39 
Διοικητικό 90 
Παραϊατρικό 49 
Λοιπό 117 
Τεχνικό 20 
Σύνολο 943 
2016
Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό 188
Νοσηλευτικό 423
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 17
Διοικητικό 76
Παραϊατρικό 72
Λοιπό 18
Τεχνικό 20
Σύνολο 814
2011
Προσωπικό Νοσοκομείου ανά ειδικότητες
Ιατρικό 188
Νοσηλευτικό 417
Άλλο επιστημονικό μη ιατρικό προσωπικό 17
Διοικητικό 76
Παραϊατρικό 69
Λοιπό 17
Τεχνικό 22
Επικουρικό 13
Σύνολο 819

Τελευταία Ενημέρωση: Μάϊος 2020