Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων

Το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Η/Υ & Δικτύων (hardware) έχει την ευθύνη για την καθημερινή, άμεση και διαρκή υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των υπολογιστικών και δικτυακών συστημάτων που απαρτίζουν το Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου. Η απαίτηση αυτή σχετίζεται με όλα τα θέματα που αφορούν τη σωστή συντήρηση, την ασφάλεια και τον έλεγχο των συστημάτων, την ασφάλεια των πληροφοριών, καθώς και τη διαχείριση των διαμοιραζόμενων πόρων του υπολογιστικού συστήματος. Επίσης είναι επιφορτισμένο με την τεχνική υποστήριξη, όπως είναι: η συντήρηση των computers, εκτυπωτών, scanners, routers κ.λ.π., καθώς και με την επιτόπου συντήρηση των περιφερειακών συσκευών και των υπολογιστικών συστημάτων, τη διαχείριση απόδοσης του δικτύου, της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου, την εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής και την έναρξη λειτουργίας της.

Αρμοδιότητες


Οι κυριότητες αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

  • Η οργάνωση όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου.
  • Η μελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρμογής μέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την κατάργηση περιττών διατυπώσεων, σε συνεργασία με τις κατά αντικείμενο Υπηρεσίες του Νοσοκομείου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος διοίκησης με στόχους και μέτρηση της αποδοτικότητας.
  • Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής (λογισμικό) και η έναρξη λειτουργίας της. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς.
  • Η εκπαίδευση του προσωπικού του νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής.
  • Η συνεχής παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και η αξιολόγηση της δυνατότητας αξιοποίησής τους από το Νοσοκομείο. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας.
  • Η διαχείριση και η λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε κάθε τμήμα του εξοπλισμού.
  • Η συντήρηση του τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών, η τήρηση μητρώου χρηστών, λογαριασμών και δικαιωμάτων πρόσβασης στο τοπικό δίκτυο ή στο Internet, η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο καθώς και η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα. Η προστασία του δικτύου και η αριστοποίηση των πόρων του δικτύου, (δίσκων κ.λ.π.). Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου.
  • Η επίβλεψη ασφαλούς λειτουργίας του δικτύου των Η/Υ, η συντήρηση και αναβάθμιση των Η/Υ και των περιφερειακών συσκευών τους, η εγκατάσταση νέων υπολογιστικών συστημάτων και του αντίστοιχου λογισμικού, οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης του λογισμικού των εφαρμογών.
  • Ο συντονισμός της λειτουργίας και η βελτίωση απόδοσης των Servers, οι λειτουργίες φύλαξης όλων των δεδομένων του νοσοκομείου (Backups)
  • Τέλος η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λ.π.) Οργάνωσης / Ανάπτυξης Ειδικών Εφαρμογών και Στατιστικής Επεξεργασίας Δεδομένων.

Στατιστικά Τμήματος

Στατιστικά στοιχεία αντιμετώπισης συμβάντων Αυγούστου 2013

august2013.jpg

Χρήσιμα Έντυπα

Παρακαλώ κάντε click στα έντυπα για να κάνετε download. Τα έντυπα ανοίγουν με Adobe Acrobat Reader και έχουν δυνατότητα συμπλήρωσης των πεδίων τους και εκτύπωσης του συμπληρωμένου εγγράφου. Για να αποθηκεύσετε την συμπληρωμένη έκδοση του εντύπου, απαιτείται λογισμικό αποθήκευσης εγγράφων σε PDF μορφή, όπως το δωρεάν λογισμικό PDF995

Έντυπα
Τίτλος Εντύπου Link
Αίτηση Μετακίνησης Εξοπλισμού
Έντυπο
Η αίτηση γίνεται από τον Προϊστάμενο του τμήματος, που την καταθέτει στο Τμήμα Πληροφορικής, και εγκρίνεται από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση ύπαρξης κόστους μετακίνησης, γινεται θετική ή αρνητική εισήγηση, και προωθείται στην Διοίκηση προς έγκριση. Σε περίπτωση έγκρισης, η Πληροφορική Υπηρεσία διευθετεί της λεπτομέρειες και προχωρά στην μετακίνηση
Αίτηση Προμήθειας-Αντικατάστασης Λογισμικού
Έντυπο
Το Τμήμα αιτείται την προμήθεια/αντικατάσταση Λογισμικού, και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πληροφορικής καταχωρούν αίτηση και την προωθούν στον Διευθυντή της Υπηρεσίας προς αξιολόγηση. Η Διεύθυνση αξιολογεί την αίτηση και σε περίπτωση έγκρισης ελέγχει την ύπαρξη διαθέσιμων αδειών. Σε περίπτωση ύπαρξης, η διαδικασία προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνεται αξιολόγηση κόστους προμήθειας νέων αδειών, και η αίτηση προωθείται στην Οικονομική Υπηρεσία για έγκριση. Εάν εγκριθεί, η Υπηρεσία Πληροφορικής προχωρά στην αγορά και εγκατάσταση του Λογισμικού.
Αίτηση Προμήθειας-Αντικατάστασης Εξοπλισμού Έντυπο
Το Τμήμα αιτείται την προμήθεια/αντικατάσταση Εξοπλισμού, και οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Πληροφορικής καταχωρούν αίτηση και την προωθούν στον Διευθυντή της Υπηρεσίας προς αξιολόγηση. Η Διεύθυνση αξιολογεί την αίτηση και σε περίπτωση έγκρισης ελέγχει την ύπαρξη διαθέσιμου stock. Σε περίπτωση ύπαρξης, η διαδικασία προχωρά κανονικά. Σε αντίθετη περίπτωση, γίνεται αξιολόγηση κόστους προμήθειας του εξοπλισμού, και η αίτηση προωθείται στην Οικονομική Υπηρεσία για έγκριση. Εάν εγκριθεί, η Υπηρεσία Πληροφορικής προχωρά στην αγορά και εγκατάσταση του Εξοπλισμού. Ανάλογα με την λειτουργική ανάγκη που θα καλύψει ο εξοπλισμός, ενεργοποιούνται οι διαδικασίες Εγκατάστασης και Έναρξης ΛΛειτουργίας Λογισμικού, Πρόσβασής Χρήστη στο Δίκτυο και Μετακίνησης Εξοπλισμού
Αίτηση Πρόσβασης Χρηστών στο ΠΣ
Έντυπο
Ο χρήστης αιτείται την πρόσβαση στο ΠΣ. Η διαδικασία ενεργοποιείται επίσης μετά από την διαδικασία εγκατάστασης/μετακίνησης εξοπλισμού και κατα την στελέχωση του Τμήματος με νέους υπαλλήλους. Η αίτηση καταχωρείται και αξιολογείται, και η Διεύθυνση Πληροφορικής αποφασίζει για τα δικαιώματα πρόσβασης στο σύστημα και δίνονται οι κωδικοί πρόσβασης στον αιτούμενο. Σε περίπτωση που ο αιτούμενος είναι εξωτερικός συνεργάτης, δημιουργούνται κωδικοί πρόσβασης που καταργούνται μετά το πέρας των εργασιών του συνεργάτη
Δελτίο αναφοράς Βλάβης
Έντυπο
Ο αιτούμενος δηλώνει την βλάβη στην Υπηρεσία Πληροφορικής, η οποία αναθέτει την βλάβη σε υπάληλλο της. Αν το πρόβλημα δεν λύνεται τηλεφωνικά ή με απομακρυσμένη πρόσβαση, ο υπάλληλος πηγαίνει στο τμήμα του αιτούμενου με κατάλληλο εξοπλισμό. Αν η βλάβη δεν επιλυθεί, κατατίθεται δελτίο αναφοράς και αντιμετώπισης και μεταφέρεται στην Διεύθυνση για περαιτέρω ενέργειες. Αν είναι δυνατόν, δίνεται προσωρινή λύση ώστε να μην διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν. Προϊστάμενος:
Φλαμουρίδης Γεώργιος
Τηλέφωνο:
251350-1542
E-mail Τμήματος:
pliroforiki@kavalahospital.gr
Γραφεία IT Hardware - Helpdesk:
251350-1535, -1536
Γραφείο IT Network:
251350-1666
Επίπεδο:
Ισόγειο
Φωτογραφίες