ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2019 και ΣΟΧ 2/2019, για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.