Προκήρυξη πρόσληψης εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, για τις ανάγκες καθαριότητας και σίτισης του Γ.Ν. Καβάλας

Τα σχετικά με την προκήρυξη αρχεία, είναι διαθέσιμα προς λήψη:

Η περίληψη της ανακοίνωσης
Η Προκήρυξη
Το παράρτημα ΑΣΕΠ
Η Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση