Εισιτήριο στο Νοσοκομείο

Η διαπίστωση ανάγκης για εισαγωγή στο Νοσοκομείο Καβάλας γίνεται με γνωμάτευση είτε από ιατρό του Νοσοκομείου (προγραμματισμένη εισαγωγή), είτε από εφημερεύοντα ιατρό των ΤΕΠ (επείγουσα εισαγωγή).
Επείγουσα Εισαγωγή: Ο ασθενής που προσέρχεται στο Νοσοκομείο σε ημέρα Γενικής Εφημερίας εξετάζεται καταρχήν από εφημερεύοντα γιατρό στα Ιατρεία του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών. Εφόσον κριθεί αναγκαία η άμεση εισαγωγή του, εκδίδεται από τον γιατρό Επείγον Εισιτήριο με το οποίο γίνεται η εισαγωγή του από το Γραφείο Κίνησης.
Προγραμματισμένη Εισαγωγή: Τις ημέρες που το Νοσοκομείο δεν εφημερεύει, γίνονται μόνο προγραμματισμένες - τακτικές εισαγωγές. Το εισιτήριο για προγραμματισμένη εισαγωγή εκδίδεται από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, ύστερα από εξέταση του ασθενή στα Πρωινά ή στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία. Για τις τακτικές εισαγωγές τηρείται Λίστα Αναμονής και οι ενδιαφερόμενοι ειδοποιούνται από το Γραφείο Κίνησης Ασθενών.

Αναλυτικά η διαδικασία εισόδου προβλέπει:

 • Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο, ξεκινά από τα Εξωτερικά Ιατρεία στα οποία εκδίδεται από τον υπεύθυνο ιατρό το έντυπο εισιτήριο εις διπλούν.
 • Το ένα αντίγραφο προσκομίζεται στο Γραφείο Κίνησης και το άλλο παραδίδεται στην προϊσταμένη του Τμήματος.
 • Το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από την εισαγωγή πρέπει να προσκομιστεί στις υπηρεσίες του Ταμείου η αναγγελία εισόδου στο νοσοκομείο, με την αιτιολογία, για να εκδοθεί η «διατακτική εισόδου για νοσηλεία», δηλαδή το εισιτήριο.
 • Οι ασφαλισμένοι του Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α και του Δημοσίου, με την είσοδό τους, ή την επομένη, πρέπει να προσκομίσουν το βιβλιάριό τους στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 • Στους ασφαλισμένους των λοιπών ταμείων (ΤΕΒΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΤΑΠΟΤΕ, κ.λ.π.) με την είσοδό τους, δίδεται ιατρική γνωμάτευση, προκειμένου να εκδοθεί εισιτήριο νοσηλείας από το Ταμείο τους, το οποίο προσκομίζουν στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.
 • Με την είσοδο του ασθενή στην κλινική, παρακαλούνται οι συνοδοί να αναφέρουν το προσωπικό τους τηλέφωνο στην Προϊσταμένη.

Διαδικασία Εισόδου


Αναλυτικά, όταν πρόκειται για τακτικές εισαγωγές η διαδικασία εισόδου στο Νοσοκομείο είναι η εξής:
 • Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο ξεκινά από τα Τακτικά ή τα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία.
 • Ο ασθενής την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης και επιδεικνύει το έντυπο εισιτήριου εισαγωγής, το οποίο εκδόθηκε από τον ιατρό,  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση του.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει αν υπάρχει προγραμματισμένη εισαγωγή για τον ασθενή και ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα ότι ο ασθενής προσήλθε καθώς και τυχόν ελλιπή στοιχεία. Επίσης παρακρατεί το βιβλιάριο και ότι άλλο σχετικό με την εισαγωγή έντυπο.
 • Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει προσκομίσει για διάφορους λόγους το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, τότε υπογράφει δήλωση αποδοχής χρέους μέχρι να το προσκομίσει. 
 • Για κάθε άλλο νοσηλευόμενο, που δεν έχει καταθέσει ασφαλιστικό φορέα, υπογράφεται δήλωση αποδοχής χρέους πάλι στο Γραφείο Κίνησης.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από την εισαγωγή του ασθενή στο Νοσοκομείο, πρέπει να πραγματοποιήσει την αναγγελία εισόδου του στον ΕΟΠΥΥ
 • Με την είσοδο του ασθενή στην κλινική, παρακαλούνται οι συνοδοί να αναφέρουν το προσωπικό τους τηλέφωνο στην Προϊσταμένη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά


Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν:
 • το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
 • το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα
 • το ΑΜΚΑ (απαραιτήτως)
 • το ΑΦΜ καθώς και την ΔΟΥ που υπάγονται.
 • Αρ. Συμβολαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης (ασφαλιστήριο) εφόσον υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια
Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από τους οικείους του ασθενή.

Σε περίπτωση που ο ασθενής προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσέρχεται ως έκτακτο περιστατικό, δικαιούται κάλυψη των εξόδων του για την παροχή υπηρεσιών υγείας από το νοσοκομείο μας (με κάρτα ΕΚΑΑ σε ισχύ), ενώ αν ο ασθενής προσέρχεται ως προγραμματισμένο περιστατικό θα πρέπει να εξοφλήσει ο ίδιος τα έξοδα της νοσηλείας του.
Στην περίπτωση έκτακτου περιστατικού ζητείται από τον ασθενή (ή τον συνοδό του) να προσκομίσει στο Γραφείο Κίνησης τα παρακάτω στοιχεία:
 • Εισιτήριο Εισαγωγής με σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιου ιατρού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111)
Μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων του από το Γραφείο Κίνησης και την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασθενούς με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εκτυπώνεται το έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (έντυπο Δ2 501) και υπογράφεται από τον ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές της κάρτας ΕΚΑΑ, μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, καθώς και τον Οδηγό του Πολίτη.
 

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν:

 • το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
 • το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα
 • θα πρέπει να γνωρίζουν το ΑΜΚΑ και το  ΑΦΜ  τους καθώς και την ΔΟΥ που υπάγονται.

Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Λογιστήριο Νοσηλευομένων Ασθενών το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από τους οικείους του ασθενή.