Προσωπικά Δεδομένα

Η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σας ενημερώνει ότι, τα προσωπικά και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένων που συλλέγονται κατά την προσέλευση των ασθενών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, στα Επείγοντα Περιστατικά, στα Απογευματινά Ιατρεία καθώς και κατά την διάρκεια της νοσηλείας στις κλινικές, επεξεργάζονται αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους χρήστες για την υποστήριξη παροχής υψηλού επιπέδου ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Επίσης, σας ενημερώνει ότι λαμβάνονται τα πλέον σύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την αποτελεσματική προστασία και ασφάλεια των δεδομένων όσον αφορά:
  • την εμπιστευτικότητα όπου η πληροφορία διατίθεται μόνο στους χρήστες εκείνους που είναι εξουσιοδοτημένοι να έχουν πρόσβαση σε αυτή,
  • την ακεραιότητα όπου η τροποποίηση των πληροφοριών (π.χ. προσθήκες, μεταβολές διαγραφές κλπ) γίνεται μόνο από χρήστες που έχουν αυτό το δικαίωμα (εξουσιοδοτημένοι χρήστες),
  • την διαθεσιμότητα όπου η πληροφορία είναι άμεσα διαθέσιμη (24ώρες το 24ώρο) όταν ζητείται από εξουσιοδοτημένους χρήστες,
  • την ασφάλεια των βάσεων δεδομένων που αφορά στην δυνατότητα προσπέλασης, τη διαθεσιμότητα, και τη δυνατότητα τροποποίησης ή διαγραφής των πληροφοριών της βάσης δεδομένων,
  • την ασφάλεια των δικτύων επικοινωνιών του συστήματος όπου αντικείμενο της είναι η προστασία των πληροφοριών του συστήματος κατά την μετάδοση τους μέσω δικτύων υπολογιστών, και
  • την υιοθέτηση δεοντολογικών αρχών και οργανωσιακών κανόνων, που οφείλει να τηρεί το προσωπικό όλων των εργασιακών ομάδων (Ιατρικό, Νοσηλευτικό, Διοικητικό, Τεχνικό, Πληροφορικής) για την προστασία του δικαιώματος της ιδιωτικότητας των προσωπικών πληροφοριών του ασθενούς