Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας


Η Δεοντολογία αποτελεί το επιστέγασμα της εφαρμοσμένης επαγγελματικής ηθικής. Ως δέον ορίζεται το πρέπον, το ορθό και το αναγκαίο. Η Δεοντολογία ορίζει τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την άσκηση κάποιου επαγγέλματος. Ο Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας περιλαμβάνει Νοσηλευτικούς, νομικούς, κοινωνικούς κανόνες και άλλες οντότητες οι οποίες σχετίζονται με τη συμπεριφορά του Νοσηλευτή κατά την άσκηση του επαγγέλματός του. Ο Εθνικός Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας στοχεύει:
  • Στη διαφύλαξη της ασφάλειας και στην προστασία των ατόμων και της κοινωνίας γενικότερα, που είναι αποδέκτες της φροντίδας εκτός των άλλων και των Νοσηλευτικών υπηρεσιών υγείας (προαγωγή υγείας, πρόληψη, φροντίδα, θεραπεία και αποκατάσταση).
  • Στην προστασία του Νοσηλευτικού επαγγέλματος ρυθμίζοντας τις σχέσεις τόσο των Νοσηλευτών μεταξύ τους, όσο και με τους άλλους επαγγελματίες υγείας.