Τμήμα Προμηθειών

Το Τμήμα Προμηθειών έχει την ευθύνη της διενέργειας όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, της τήρησης του μητρώου προμηθευτών, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών, της διεκπεραίωσης των διαγωνισμών και κατάρτισης των συμβάσεων και των μικροπρομηθειών.
Επίσης ευθύνεται για την οργάνωση και λειτουργία των αποθηκών του Νοσοκομείου, γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού και για την διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβή και χρέωση κάθε αναλώσιμου και μη υλικού.

Προσωπικό
Στοιχεία Επικοινωνίας
Αν. Προϊσταμένη
Παπάκη Ζωή
Τηλέφωνο Προμηθειών Α'
2513501560-1564
Τηλέφωνο Προμηθειών Β'
2513501654-1591
E-mail
promithies@kavalahospital.gr
Επίπεδο
Ισόγειο
Φαξ Προμηθειών Α'
2513501653
Φαξ Προμηθειών Β'
2513501910