Φαρμακευτικό

Το φαρμακείο καλύπτει τις ανάγκες σε φάρμακα όλων των κλινικών και τμημάτων του νοσοκομείου.
Επίσης εκτελεί συνταγές ασθενών κατόχων βιβλιαρίων απορίας., χορηγεί νοσοκομειακά φάρμακα σε εξωτερικούς ασθενείς, ασφαλισμένους σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία και προετοιμάζει διαλύματα κυτταροστατικών φαρμάκων στο ειδικά εξοπλισμένο εργαστήριο του φαρμακείου. Τα διαλύματα χορηγούνται σε ασθενείς που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία. Επιπλέον, προβαίνει σε έκδοση, έλεγχο και κοστολόγηση συνταγών φαρμάκων τόσο ασθενών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, όσο και εξωτερικών ασθενών και εφοδιάζει όλες τις κλινικές και τα τμήματα του νοσοκομείου με ορούς, αποστειρωμένο υγειονομικό υλικό, ράμματα και αντιδραστήρια.

Προσωπικό
Υπεύθυνος Φαρμακείου - Επικουρικός
Τσερπίσταλης Άγγελος
 
Φαρμακοποιός
Σαρλή Αλεξάνδρα
 
Φαρμακοποιός - Επικουρικός
Εμμανουηλίδου Ελένη
Στοιχεία Επικοινωνίας
Γραφείο Υπευθύνου
2513501873
Γραφείο Φαρμακοποιών
και Βοηθών Φαρμακείου
2513501875, -1877, -1872
 
Γραμματεία-Πληροφορίες
2513501878, -1872
Γραφείο Διανομής
2513501877
Όροφος
-1
Φωτογραφίες
image
Φαρμακείο