Εισιτήριο στο Νοσοκομείο

Η διαπίστωση ανάγκης για εισαγωγή στο Νοσοκομείο Καβάλας, γίνεται από ιατρό του Νοσοκομείου α) στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (Τ.Ε.Ι.), β) στα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία (Α.Ε.Ι.), είτε από εφημερεύοντα ιατρό στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π).

 • Προγραμματισμένες Εισαγωγές: Τις καθημερινές μέρες κατά την διάρκεια λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων ή των Απογευματινών Εξωτερικών Ιατρείων, ο γιατρός ύστερα από εξέταση του περιστατικού μπορεί μέσω του Ηλεκτρονικού Φακέλου να προγραμματίσει την εισαγωγή για νοσηλεία του ασθενή σε μια μεταγενέστερη ημερομηνία. (Ο ασθενής την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης και επιδεικνύει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά).
 • Επείγουσες Εισαγωγές: Το Νοσοκομείο Καβάλας εφημερεύει καθημερινά, οπότε κατά την διάρκεια όλου του εικοσιτετράωρου, ο εφημερεύον ιατρός στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Ι.), μετά την εξέταση του ασθενή, αν κριθεί απαραίτητο μπορεί να προγραμματίσει την άμεση εισαγωγή του μέσω του Ηλεκτρονικού Φακέλου. (Όλοι οι ασθενείς ή οι συνοδοί τους κατά την προσέλευσή τους καταθέτουν τα στοιχεία τους στη Γραμματεία των Τ.Ε.Π)

Διαδικασία Εισόδου


Αναλυτικά, όταν πρόκειται για τακτικές εισαγωγές η διαδικασία εισόδου στο Νοσοκομείο είναι η εξής:
 • Η εισαγωγή στο Νοσοκομείο ξεκινά από τα Τακτικά ή τα Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία.
 • Ο ασθενής την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής προσέρχεται στο Γραφείο Κίνησης και επιδεικνύει το έντυπο εισιτήριου εισαγωγής, το οποίο εκδόθηκε από τον ιατρό,  μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ταυτοποίηση του.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει αν υπάρχει προγραμματισμένη εισαγωγή για τον ασθενή και ενημερώνει το Πληροφοριακό Σύστημα ότι ο ασθενής προσήλθε καθώς και τυχόν ελλιπή στοιχεία. Επίσης παρακρατεί το βιβλιάριο και ότι άλλο σχετικό με την εισαγωγή έντυπο.
 • Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει προσκομίσει για διάφορους λόγους το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, τότε υπογράφει δήλωση αποδοχής χρέους μέχρι να το προσκομίσει. 
 • Για κάθε άλλο νοσηλευόμενο, που δεν έχει καταθέσει ασφαλιστικό φορέα, υπογράφεται δήλωση αποδοχής χρέους πάλι στο Γραφείο Κίνησης.
 • Ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από την εισαγωγή του ασθενή στο Νοσοκομείο, πρέπει να πραγματοποιήσει την αναγγελία εισόδου του στον ΕΟΠΥΥ
 • Με την είσοδο του ασθενή στην κλινική, παρακαλούνται οι συνοδοί να αναφέρουν το προσωπικό τους τηλέφωνο στην Προϊσταμένη.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά


Κατά την εισαγωγή τους, οι ασθενείς πρέπει να φέρουν:
 • το Δελτίο της Αστυνομικής τους Ταυτότητας
 • το Βιβλιάριο Υγείας του Ασφαλιστικού τους φορέα
 • το ΑΜΚΑ (απαραιτήτως)
 • το ΑΦΜ καθώς και την ΔΟΥ που υπάγονται.
 • Αρ. Συμβολαίου Ιδιωτικής Ασφάλισης (ασφαλιστήριο) εφόσον υπάρχει ιδιωτική ασφάλεια
Στην περίπτωση Επείγουσας Εισαγωγής τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να προσκομισθούν στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών το αργότερο μέχρι την επόμενη μέρα από τους οικείους του ασθενή.

Σε περίπτωση που ο ασθενής προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και προσέρχεται ως έκτακτο περιστατικό, δικαιούται κάλυψη των εξόδων του για την παροχή υπηρεσιών υγείας από το νοσοκομείο μας (με κάρτα ΕΚΑΑ σε ισχύ), ενώ αν ο ασθενής προσέρχεται ως προγραμματισμένο περιστατικό θα πρέπει να εξοφλήσει ο ίδιος τα έξοδα της νοσηλείας του.
Στην περίπτωση έκτακτου περιστατικού ζητείται από τον ασθενή (ή τον συνοδό του) να προσκομίσει στο Γραφείο Κίνησης τα παρακάτω στοιχεία:
 • Εισιτήριο Εισαγωγής με σφραγίδα και υπογραφή αρμόδιου ιατρού
 • Ευρωπαϊκή Κάρτα Υγείας (Ε111)
Μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων του από το Γραφείο Κίνησης και την ενημέρωση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Ασθενούς με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, εκτυπώνεται το έντυπο Επίσκεψης Ευρωπαίου Ασφαλισμένου (έντυπο Δ2 501) και υπογράφεται από τον ασθενή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές της κάρτας ΕΚΑΑ, μπορείτε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα του ΕΟΠΥΥ, καθώς και τον Οδηγό του Πολίτη.