Πρακτική Άσκηση Φοιτητών Ιατρικών Σχολών

Με την αριθμ. 5/8-2-2022 (Θέμα 14ο) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, αποφασίστηκε εκ νέου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τους φοιτητές ιατρικής που επιθυμούν να κάνουν την πρακτική τους άσκηση στο Νοσοκομείο Καβάλας. Κατόπιν της ανωτέρω απόφασης επισημαίνονται τα παρακάτω:

 • Πόσοι φοιτητές θα γίνονται δεκτοί;
Με την ανωτέρω απόφαση και μετά από εισήγηση των Διευθυντών-Επιστημονικά Υπευθύνων αποφασίστηκαν τα κάτωθι:
 1. Τα Α' και Β΄ Παθολογικά τμήματα δέχονται από 4 έως 6 άτομα ημερησίως το καθένα ώστε να μην διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία της κλινικής.
 2. Το Μαιευτικό-Γυναικολογικό τμήμα έως δύο (2) άτομα
 3. Το Χειρουργικό τμήμα δέχεται έως τέσσερα (4) άτομα ημερησίως.
 4. Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών έως δύο (2) άτομα, ένα στον χειρουργικό και ένα στον Παθολογικό τομέα.
 5. Η Καρδιολογική δύο (2) άτομα ανά εβδομάδα.
 6. Τέλος, η Ψυχιατρική Κλινική του νοσοκομείου μας δέχεται έως δύο (2) άτομα.
 
 • Πότε και πως μπορώ να υποβάλλω αίτηση;
Όσον αφορά τους φοιτητές των σχολών ιατρικής, οι αιτήσεις για πρακτική άσκηση κατατίθενται το αργότερο δύο (2) μήνες πριν την επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της πρακτικής τους άσκησης, προκειμένου να γίνουν εγκαίρως όλες οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, ειδάλλως θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.
Επιπλέον, λόγω του περιορισμένου αριθμού φοιτητών που μπορούν να γίνουν δεκτοί ανά τμήμα θα πρέπει η αίτηση να κατατίθεται πρώτα στο τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού (γραφείο ιατρικής υπηρεσίας), όπου θα τηρείται κατάλογος με τις αιτήσεις των φοιτητών ανά τμήμα, ώστε να μην γίνεται υπέρβαση του αριθμού που αιτούνται οι Διευθυντές-Επιστημονικά Υπεύθυνοι των τμημάτων όπου πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση.
 
 • Τι δικαιολογητικά απαιτούνται;
 1. Αίτηση ενυπόγραφη του ιδίου (είναι διαθέσιμη προς λήψη), με ενυπόγραφη σύμφωνη γνώμη επί της αιτήσεως  του διευθυντή-Επιστημονικά Υπεύθυνου του τμήματος στο οποίο θα κάνει πρακτική άσκηση ο φοιτητής.
 2. Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης, η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί τον τελευταίο μήνα από την αίτηση και να είναι επίσημα μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα.
 3. Βεβαίωση υποχρεωτικότητας της πρακτικής άσκησης που θα εκδίδεται από την σχολή για τον εκάστοτε φοιτητή ξεχωριστά, όπου θα βεβαιώνεται ότι η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση των σπουδών του.
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας
 5. Βιβλιάριο υγείας από το οποίο προκύπτει η ασφάλιση του φοιτητή (εάν έχει).
 6. Αποδεικτικό με το ΑΦΜ του φοιτητή.
 7. Αριθμούς μητρώου ΙΚΑ και κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ).
 8. Πιστοποιητικό νόσησης ή εμβολιασμού σε ισχύ για όλο το διάστημα της πρακτικής άσκησης.
 9. Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν έχουν καμιά οικονομική απαίτηση από την Υπηρεσία και ότι δεσμεύονται στην διατήρηση του ιατρικού απορρήτου περί προσωπικών δεδομένων (χορηγούνται από την υπηρεσία, ενώ είναι και διαθέσιμες προς λήψη).

Οι φάκελοι των υποψηφίων θα πρέπει να είναι πλήρεις για να γίνουν αποδεκτές οι αιτήσεις των φοιτητών, ειδάλλως θα απορρίπτονται αυτόματα ως απαράδεκτες.