Διακήρυξη αριθμ. 21/2019

Το αρχείο της Διακήρυξης, οι Τεχνικές Προδιαγραφές και το έντυπο ΤΕΥΔ (σε .xml), είναι διαθέσιμα προς λήψη.