Διακήρυξη αριθμ. 2/2019 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Τα αρχεία της Διακήρυξης και η περίληψή της, είναι διαθέσιμα προς λήψη.