Διακήρυξη για προμήθεια επαναφορτιζόμενου νευροδιεγέρτη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 24/2019
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για την προμήθεια «Προμήθεια ενός συστήματος Νευροδιεγέρτη 16 πόλων με αισθητήρα, θέσης σώματος, συμβατό με μαγνητικό τομογράφο έως 1,5 Tesla,» για τις ανάγκες του, Νοσοκομείου Καβάλας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής, άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής, σε εφαρμογή του προγραμματισμού 2019, CPV: 33169500-7 (Χειρουργικά συστήματα ανίχνευσης & ιχνηλάτησης).