Διακήρυξη αριθμ. 20/2019

Το αρχείο της Διακήρυξης και το έντυπο ΤΕΥΔ είναι διαθέσιμα προς λήψη.