Διακήρυξη αριθμ. 17/2019

Το αρχείο της Διακήρυξης, το αρχείο προς συμπλήρωση του έντυπου ΤΕΥΔ, καθώς και οι Τεχνικές Προδιαγραφές, είναι διαθέσιμα προς λήψη.