Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ενός Αποσκληρυντή νερού

Το αρχείο της πρόσκλησης και οι διευκρινήσεις, είναι διαθέσιμα προς λήψη.