Πρόσκληση για προμήθεια και εγκατάσταση νέων αυλών σε λέβητες θερμού ύδατος

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, σύμφωνα με το υπ.αριθ. 36/Θέμα 12/12-11-2019 (αριθ.πρωτ.31111/18-11-2019) Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προκειμένου να προβεί στην προμήθεια και εγκατάσταση νέων αυλών στους λέβητες θερμού ύδατος Νο 1 και Νο 3 του Γ.Ν.Καβάλας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά αποκλειστικά βάσει της προσφερόμενης τιμής, προϋπολογιστικής δαπάνης 9.500€ + ΦΠΑ 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 31 και 118 του Ν.4412/2016.
Καλεί τους ενδιαφερόμενους για την υποβολή κλειστών τεχνικών- οικονομικών προσφορών στο Γραφείο Προμηθειών του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας έως την 25/11/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ.
Το άνοιγμα αυτών θα πραγματοποιηθεί την 26/10/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:00 π.μ.
Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία.