Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οκτώ (8) τεμαχίων ουρολογικού καθετήρα υδρόφιλου, με δοχείου συλλογής λίθων - θραυσμάτων (σύστημα αναρρόφησης λιθοτριψίας), ανεξαρτήτων διαστάσεων

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.