Ορθή Επανάληψη - Διακήρυξη για την έκτακτη προμήθεια υγειονομικού υλικού και ατομικών μέσων προστασίας

Αφορά την προμήθεια υγειονομικού υλικού και ατομικών μέσων προστασίας, για την αντιμετώπιση της έκτακτης κατάστασης που δημιούργησε ο Covid 19.

Τα αρχεία: της πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και το έντυπο ΤΕΥΔ (σε .xml), είναι διαθέσιμα προς λήψη.