Επαναπροκήρυξη της Πρόσκλησης για την υπηρεσία «Παροχή Συμβουλών σε Θέματα Ανάπτυξης - Ορκωτοί Λογιστές, Ελεγκτές»

Το αρχείο της επαναπροκήρυξης είναι διαθέσιμο προς λήψη.