Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη μεταφορά και αποτέφρωση Μικτών Επικίνδυνων Αποβλήτων Μ.Ε.Α. (κόκκινα απόβλητα) σε ανάδοχο

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.