Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μετωπιαίου/σωματικού αισθητήρα, μη επεμβατικής μέτρησης τοπικού κορεσμού σε οξυγόνο RSO2 του Αναισθησιολογικού Τμήματος [Τεμάχια: εκατόν είκοσι (120 τεμ.)]

Το αρχείο της πρόσκλησης είναι διαθέσιμο προς λήψη.