ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΩΝ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΗΧΑΝ ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ»

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας ανακοινώνει ότι κατά την ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ» CPV 33162000-3, που  δημοσιεύτηκε με μον. Κωδ. 22DIAB000025286 στις 10-11-2022 και για 15 μέρες μετά την ανάρτηση δεν συμμετείχε κανένας οικονομικός φορέας.