Διακήρυξη 16/2022 για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ»

Αριθμός Διακήρυξης: 16/2022
Αριθμός Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ): 168458
Αναθέτουσα Αρχή: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ,ΑΓΙΟΣ ΣΙΛΑΣ, Τ.Κ. 65500,ΚΑΒΑΛΑ (Τηλ. 2513501591), κωδικός NUTS EL 515, ,URL:www.kavalahospital.gr, email: promithies@kavalahospital.gr

1. Τρόπος λήψης τεχνικών προδιαγραφών, συμπληρωματικών εγγράφων και διακήρυξης: Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, μέσω της οποίας θα διενεργηθεί ο διαγωνισμός. Η Διακήρυξη επίσης καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): http://kavalahospital.gr/pub/Supplies/promitheies/2021.aspx Διευκρινίσεις και λοιπές
πληροφορίες που αφορούν στην διακήρυξη θα παρέχονται μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και στον Ελληνικό Τύπο (Ν.3548/2007)
2. Τύπος Αναθέτουσας αρχής και δραστηριότητα : Νοσοκομείο που ανήκει στην 4η Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) Μακεδονίας – Θράκης με κύρια δραστηριότητα της την Υγεία.
3. Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV : CPV : 33141320-9
4. Τόπος Εκτέλεσης/Παράδοσης : Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, NUTS EL515
5. Είδος σύμβασης : Αγαθά.
6. Αντικείμενο Σύμβασης : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ
7. Φύση και ποσότητα ή αξία των ζητουμένων προϊόντων: Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές των ειδών που αναφέρονται στην διακήρυξη και την προϋπολογιζόμενη δαπάνη τους, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω.