Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πρόσκληση "Υπηρεσία αποκομιδής ανακυκλώσιμων υλικών - χάρτου", με απόφαση Διοικητή του Γ.Ν. Καβάλας

Η απόφαση Διοικητή είναι διαθέσιμη προς λήψη.