Διεθνής Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός 12/2022 για την προμήθεια Οφθαλμολογικού εξοπλισμού-αναλωσίμων Ορθή Επανάληψη 03/08/2022

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 28974/30-12-2021, (Πρακτικό 39ο /23-12-2021/Θέμα 1ο), απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την έγκριση των όρων της Διακήρυξης του κάτωθι Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
Διεθνές Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την προμήθεια «Οφθαλμολογικού εξοπλισμού-αναλώσιμα οφθαλμολογικά υλικά» (CPV: 33122000-1.), με αριθ. διακ. 12/2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 333.716,63€ χωρίς ΦΠΑ και 396.567,71€ με ΦΠΑ για ένα (1) έτος και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομική άποψη, αποκλειστικά βάσει τιμής.
 

Λόγω τεχνικού προβλήματος η ανάρτηση των αρχείων έγινε στις 03/08/2022 - 12:50